Departaments > Benestar Social i Família

Direcció Insular de Benestar Social i Família

Gestionarà tots els serveis propis del departament.
Atenció a les Persones amb Discapacitat

Els objectius i funcions del Servei de Atenció a les Persones amb Discapacitat són:

- Atendre les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica, física i sensorial, potenciar les seves capacitats cognitives i relacionals, millorar llur autonomia i integració social, i prestar serveis de suport a les seves famílies.
- Gestionar els recursos següents:
Residències: Atenció integral per a persones amb discapacitat intel·lectual amb diferents graus de dependència.
Centre de dia: Actuacions educativo-assistencials amb persones amb discapacitat intel·lectual i/o física altament dependents.
Programa de suport individual i familiar: Suport, orientació i formació per a persones amb discapacitat dels centres i les seves famílies. Inclou unitats de respir.
Taller d'autonomia: Actuacions dirigides a persones amb discapacitat de baix grau perquè puguin dur a terme una vida al més autònoma i normalitzada possible.


 Centre Polivalent Sa Platja Gran
República Argentina, 96, 07760 Ciutadella
Tel.: 971480201
Fax: 971385665

 Trepucó I
c. Ruiz i Pablo, 15-17, 07703, Maó
Tel.: 971369730
Fax:

 Trepucó II
c. Ruiz i Pablo, 15-17, 07703, Maó
Tel.: 971369730
Fax:

Correu electrònic: sapd@cime.es

Atenció a Persones amb Discapacitat Psiquiàtrica

Els objectius i funcions del Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat Psiquiàtrica són:

- Establir-se com a dispositiu de caràcter intermig a la xarxa de salut mental de Menorca. A mig camí entre les consultes ambulatòries i l'hospitalització
- Mantenir les habilitats funcionals bàsiques per a la vida diària així com les habilitats cognitives i socials que facilitin una vida autònoma i responsable
- Proveir suport i eines per al maneig de les dificultats derivades de la discapacitat psiquiàtrica
- Donar suport, informació i assessorament familiar
- Afavorir la integració comunitària dels usuaris en els àmbits social, laboral i d'habitage

Per la consecució dels nostres objectius, comptem amb els següents serveis:
- De rehabilitació cognitiva
- De rehabilitació funcional
- D'atenció psicològica
- Servei complementari de transport adaptat
- Servei complementari de manutenció

Des del servei, es gestionen els següents centres de dia:

 Centre de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica. Centre Polivalent Sa Platja Gran
c. de la República Argentina 96, 07760 Ciutadella
Tel.: 971480201
Fax: 971385665

 Centre de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica Calàbria
c. de Santa Eulària, 83, 1r, 07702 Maó
Tel.: 971354097
Fax: 971353210

Centre Assessor de la Dona

 Centre assessor de la dona
c. de Vasallo, 33 , 07703 Maó
Tel.: 971357024
Fax: 971352251

 Centre assessor de la dona. Centre polivalent Sa Platja Gran.
c. de la República Argentina, 96, 07760 Ciutadella
Tel.: 971480201
Fax: 971385665

OFIM Oficina d'atenció a la persona nouvinguda
És un servei d'informació, orientació i assessorament en matèria d'immigració i estrangeria. Desenvolupa programes i serveis adreçats a la població immigrada i nouvinguda, i a la ciutadania en general, amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària.

Els principals programes són: informació, assessorament i orientació; intervenció i derivació de situacions de risc; coordinació i assessorament a altres serveis i Administracions; concienciació pública, promoció i formació; i assessorament jurídic.

És un servei consolidat a nivel insular que funciona des de l'any 2001 mitjançant un conveni entre el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca.

 OFIM
c. de Vasallo, 33, 07703 Maó
Tel.: 971357024
Fax: 971352251

 OFIM. Centre Polivalent Sa Platja Gran.
c. de la República Argentina 96, 07760 Ciutadella
Tel.: 971480201
Fax: 971385665

Servei Coordinador de Drogodependències

Els objectius i funcions del Servei Coordinador de Drogodependències són:

- Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials dels col·lectius en situació de risc.
- Oferir programes i tallers de prevenció per infants i joves escolaritzats a través dels centres educatius de Menorca mitjançant el programa Salut Jove.
- Atendre les persones amb problemes d'addició que ho sol·licitin i a les seves famílies des d'una òptica biopsicosocial.
- Aplicació del I Pla Insular sobre Drogodependències i Addiccions de Menorca 2009-2014.

Programes:
- Prevenció: programes, tallers i altres accions formatives.
- Assistència: a persones amb problemes derivats del consum d’alcohol, de cànnabis, de substàncies estimulants, d’opiacis, de psicofàrmacs, d’altres substàncies (hipnosedants, volàtils, al·lucinògens),i a persones amb problemes derivats de les seves addiccions sense substància (joc patològic). Seguiments individuals, familiars i teràpies de grup.
- Incorporació social: seguiment, coordinació i derivació a altres recursos. Seguiments judicials.

Horari d'atenció al públic:
- De dilluns a divendres, d'11 a 14 h

 Servei coordinador de drogodependències (Ciutadella)
c. República Argentina 96, 07760 Ciutadella
Tel.: 971386446
Fax: 971385665

 Servei coordinador de drogodependències (Maó)
Avinguda de Josep Maria Quadrado, 15-2n, 07703 Maó
Tel.: 971351184
Fax: 971369175

Servei Insular d'Autorització, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials

Els objectius i funcions del Servei Insular d'Autorització, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials són:

- Expedir les autoritzacions administratives que són necessàries per crear, posar en funcionament o modificar l'activitat d'un centre o servei social que tingui per àmbit d'actuació l'illa de Menorca.
- Tramitar les inscripcions dels centres i serveis en els registres oficials insular i autonòmic.
- Exercir les potestats inspectora i sancionadora.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356257
Fax: 971368216

Gestions, tràmits i programes relacionats

Servei Insular de Família
El Servei Insular de Família (SIF) és el servei que desenvolupa les competències segons la «llei 8/1997 de 18 de desembre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors».

A més a més gestiona altres programes relacionats amb la matèria com: «programa atenció a l'abús sexual infantil», «programa mesures educatives», «programa atenció a la post adopció», «programa de recerca d'orígens , «programes d'intervenció amb menors i famílies en situació de risc i de desemparament», «Programes d'acolliment familiar» i «programes d'acolliment residencial» «programa preparació vida independent».

 Oficina del servei infància, adolescència i família (menors)
c. de Vasallo, 33 B, 07703 Maó
Tel.: 971361212
Fax: 971350003

 Oficina del servei infància, adolescència i família (menors). Centre Polivalent Sa Platja Gran.
c. de la República Argentina, 96, 07760 Ciutadella
Tel.: 971480201
Fax: 971385665

 Centre d'atenció a la infància i a la família
Avinguda de Josep A. Clavé, 7, 07703 Maó
Tel.: 971361235
Fax: 971361638

Servei per a Persones Grans

Els objectius i funcions del Servei per Persones Grans són:

- Atendre les persones grans amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, potenciar-ne les capacitats físiques i cognitives, incrementar-ne l'autonomia personal, així com prestar suport als familiars amb qui conviuen.

- Gestionar els recursos següents:

- Residència de gent gran i residència sociosanitària Santa Rita: El servei residencial té com a objectiu proporcionar a les persones grans una llar substitutòria, alternativa o complementària de la pròpia llar, garantir una assistència digna, mantenir el nivell d’habilitats aconseguides i desenvolupar al màxim les pròpies vàlues, tenir cura dels aspectes sanitaris i preventius i potenciar la qualitat de vida dels usuaris/es i familiars.

- Centre de dia de gent gran: Té com per finalitat donar atenció integral durant el període diürn a persones grans, amb l'objectiu de millorar o mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal i recolzar les famílies o cuidadors. Promoure la sociabilitat de les persones grans i resoldre les seves necessitats en la realització de les tasques de la vida quotidiana.

- Centre de dia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius: Amb aquest servei es pretén facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat a les necessitats d’assistència; retardar o prevenir l’increment de la dependència potenciant i rehabilitant les seves capacitats cognitives, funcionals, instrumentals i socials; afavorir la recuperació i el manteniment de les habilitats, els hàbits i els recursos personals que els permetin mantenir una vida amb el màxim grau d’autonomia; desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat; prevenir i/o tractar les situacions de crisi provocades per situacions de sobrecàrrega en aquelles persones i/o famílies en les quals la problemàtica supera les seves capacitats de resposta; proporcionar suport a les famílies i oferir-los informació, formació i assessorament; així com evitar o endarrerir la institucionalització el màxim de temps possible.

- Unitat de Respir: unitat orientada com a suport familiar, per necessitats de descans, vacances, esdeveniments familiars, claudicació familiar o malaltia del/de la cuidador/a.

- Servei insular de teleassistència domiciliària: servei de caràcter social que, amb l'ús de la tecnologia adequada, ofereix de forma permanent a la persona usuària una resposta immediata davant determinades eventualitats, directament o mobilitzant altres recursos humans o materials, de la persona usuària o els existents a la comunitat, amb la finalitat d'afavorir la permanència de la persona usuària en l'entorn quotidià, procurar-ne la seguretat i confiança en moments de crisis personals, socials o sanitàries, i de promoure'n el contacte amb l'entorn sociofamiliar.

- Servei sociocultural per a persones majors: a través de la promoció i organització d'activitats, primordialment de caire cultural i de foment de la convivència i l'ajuda mútua, té per objecte possibilitar un envelliment satisfactori, fomentar l'autonomia personal i la prevenció de la dependència, potenciar l'autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.


 Residència i centre de dia per a la gent gran
Avinguda de Josep A. Clavé, 7, 07703 Maó
Tel.: 971363862
Fax: 971363866

 Centre sociosanitari de Santa Rita
c. Jerònia Alzina 43, 07760 Ciutadella
Tel.: 971383247
Fax: 971487700

 Centre de dia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius
Carrer Cos de Gràcia 26, 07702 Maó
Tel.: 971351690
Fax:

 Servei sociocultural per a persones majors
Camí des Castell 31, 07702 Maó
Tel.: 971352242
Fax: 971366159

Gestions, tràmits i programes relacionats

Suport Social i Comunitari

Els objectius i funcions del servei de Suport Social i Comunitari són:

- Impulsar línies de cooperació i suport amb els serveis socials municipals per tal de promoure i planificar prestacions socials bàsiques i, particularment, programes de prevenció i intervenció adreçades a persones i col·lectius en situació o en risc d'exclusió social.
- Gestiona els recursos següents:
*Renda mínima d'inserció: Programa d'inserció sociolaboral que inclou una prestació econòmica amb l'objectiu de cobrir necessitats materials bàsiques, i serveis d'acompanyament per a la inserció.
*Ajuts d'emergència social: Prestació econòmica que té per objectiu cobrir una necessitat material concreta i puntual de manutenció, habitatge, inserció sociolaboral, ajudes tècniques, etc.
*Ajuts per estades terapèutiques fora de l'illa: Prestació econòmica que té per objectiu facilitar un recurs terapèutic o residencial adient a aquelles persones que no poden ser ateses en centres ubicats a la comunitat autònoma.
*Pla concertat de prestacions socials bàsiques: Suport econòmic als ajuntaments per promoure, mantenir i millorar els serveis socials comunitaris municipals.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356257
Fax: 971368216

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web sobre adopcions i acolliments Web sobre adopcions i acolliments Aquí podeu informar-vos dels tràmits i procediments que s'han de seguir per adoptar o acollir un menor.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualització de dades del títol de família nombrosa
Salut jove Salut jove
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS