Cercar per text:
Tipo:
   
Acreditació administrativa (serveis socials) Mitjançant l’acreditació, l’administració pública competent garanteix que un servei no tan sols compleix les condicions i els requisits mínims de funcionament, sinó que també ofereix una garantia addicional de qualitat per a les persones usuàries d’acord amb els criteris que es fixin reglamentàriament per a cada sector de serveis socials. Documentació adjunta Gestió en línia
Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualitzar les dades del títol de família nombrosa Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials Les persones físiques i jurídiques privades que, sense tenir la consideració d’entitat d’iniciativa privada de serveis socials, preveuen la realització d’actuacions en l’àmbit dels serveis socials han d’obtenir l’autorització específica per dur a terme aquestes actuacions. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials L’autorització administrativa és l’acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques competents en serveis socials reconeixen que un servei o una actuació compleix, abans de l’inici de les activitats objecte de l’autorització, els requisits i els estàndards mínims de qualitat establertes en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i en la normativa que la desplega, amb l’objectiu de poder garantir una assistència adequada a les persones destinatàries. Abans de l'inici de l'activitat i, si escau, una vegada acabades les actuacions objecte de la declaració responsable, l’entitat interessada ha d'obtenir una autorització per a l'obertura i el funcionament de cadascun dels serveis socials que vol prestar. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials L’autorització administrativa és l’acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques competents en serveis socials reconeixen que un servei o una actuació compleix, abans de l’inici de les activitats objecte de l’autorització, els requisits i els estàndards mínims de qualitat establertes en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i en la normativa que la desplega, amb l’objectiu de poder garantir una assistència adequada a les persones destinatàries. Quan l’entitat titular d’un servei tingui previst modificar-ne les funcions i objectius, haurà de sol·licitar la seva autorització. Per modificació de funcions i objectius s’entén: a) Aquelles modificacions del servei que suposen un canvi en el funcionament, incloent-hi el canvi d’objecte, d’activitat, de sector de població destinatària, o una ampliació de les activitats prestades per l’entitat respecte d’aquell servei, sempre que s’incloguin dins de la mateixa tipologia de serveis socials. b) La variació de la capacitat del servei. c) Aquelles obres o canvis de l’equipament material que modifiquen algunes de les condicions físiques del projecte per al qual es va concedir l’autorització o suposi una ampliació. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials L’autorització administrativa és l’acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques competents en serveis socials reconeixen que un servei o una actuació compleix, abans de l’inici de les activitats objecte de l’autorització, els requisits i els estàndards mínims de qualitat establertes en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i en la normativa que la desplega, amb l’objectiu de poder garantir una assistència adequada a les persones destinatàries. Quan l’entitat titular d’un servei tingui previst cessar en l’activitat d’un servei, sigui de forma temporal o definitiva, total o parcial, haurà de sol·licitar la seva autorització, per tal de protegir la situació en la qual es troben les persones usuàries. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials L’autorització administrativa és l’acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques competents en serveis socials reconeixen que un servei o una actuació compleix, abans de l’inici de les activitats objecte de l’autorització, els requisits i els estàndards mínims de qualitat establertes en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i en la normativa que la desplega, amb l’objectiu de poder garantir una assistència adequada a les persones destinatàries. Quan la titularitat d'un servei sigui objecte de transmissió, l’entitat transmissora ha de sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’autorització per al canvi de titularitat. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials Quan per raons urgents i excepcionals s’hagin de cercar ubicacions temporals per continuar prestant un servei autoritzat, l’entitat titular ha d’obtenir l’autorització per certificar que la nova ubicació compleix els requisits tècnics i les condicions d’habitabilitat prevists en la normativa vigent. Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre Les entitats que tinguin previst intervenir o actuar en el camp dels serveis socials a Menorca han de presentar una comunicació prèvia, d’acord amb el model facilitat, per a la inscripció de l’entitat, actualització de les seves dades registrals o per a la cancel·lació de la inscripció, amb la finalitat de tenir coneixement actualitzat de les entitats i serveis que actuen dins aquest àmbit, esdevenint un instrument de publicitat a l’efecte, alhora que serveix d’eina per a la planificació, programació, seguiment i control dels recursos. Documentació adjunta Gestió en línia
Convocatòria de concert social del servei residencial d’acció educativa especial per menors d’edat en situació de guarda o tutela Convocatòria de concert social del servei residencial d’acció educativa especial per a menors d’edat en situació de guarda o tutela. -Qui ho pot demanar: Les entitats de serveis socials, autoritzades segons el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular, i els reglaments de desplegament vigents en el seu àmbit territorial d’actuació, hagin sol·licitat l’acreditació dels serveis a l’administració competent, i que compleixin els requisits mínims que s’estableixen en desplegament del títol VII de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, així com els requisits que fixa l’article 4 del Decret balear 48/2017. El termini és el 31 d'agost de 2018. Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials Abans d’iniciar la creació o construcció dels centres en què s’han de prestar serveis socials, o modificar-los substancialment (obres que requereixen llicència major), l’entitat titular del servei ha de presentar una declaració responsable, d’acord amb el model facilitat. Documentació adjunta Gestió en línia
Escola de salut pública Cada mes de setembre el Llatzeret de Maó acull l'Escola de Salut Pública de Menorca, que el 2011 va complir la XXII edició, una edició que s'ha caracteritzat un any més per una àmplia oferta de cursos i trobades i pel fet que noves societats científiques i grups de treball hagin inclòs l'illa en la seva programació de trobades anuals, amb la qual cosa es reafirma la projecció i la reputació de l'Escola com a lloc de referència per a la formació de qualitat i el debat multidisciplinari en l'àmbit de la salut pública. Documentació adjunta
Registre de cans d'assistència Es tracta de la inscripció al Registre Insular de Cans d’Assistència. Documentació adjunta Gestió en línia
Servei de teleassistència a domicili (TAD) Atorgar als ciutadans/anes que acompleixen els requisits un servei a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i d'informàtica específic, als usuaris o beneficiaris de manera que es garanteixi l'atenció immediata davant d'una situació d'emergència social i/o sanitària. A més , el servei es complementa amb un seguiment constant dels usuaris, amb elements de protecció personal addicionals, amb agendes de seguiment i amb altres activitats que facilitin a la persona usuària la sortida del seu entorn habitual. Documentació adjunta Gestió en línia
Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions) Sol·licitud o renovació del títol de família monoparental en els supòsits establerts legalment. Documentació adjunta Gestió en línia
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) Sol·licitud o renovació del títol de família nombrosa en els supòsits establerts legalment. NOTA IMPORTANT. A partir del dia 22 d'octubre de 2020, aquest tràmit deixarà de ser de resolució immediata. Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ