Cercar per text:
Tipo:
   
Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualitzar les dades del títol de família nombrosa Documentació adjunta Gestió en línia
Alta/modificació de domiciliació bancària Realitzar l'alta o la modificació d'una domiciliació bancària del Consell Insular de Menorca vinculada a ingressos del Consell Insular de caràcter tributari o no tributari. Queden excloses de l'objecte d'aquest tràmit de domiciliació aquelles taxes o preus públics els quals s'han de pagar mitjançant autoliquidació. Documentació adjunta Gestió en línia
Anul·lació cita prèvia SAC Anul·lar la cita prèvia sol·licitada. Gestió en línia
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic) Obtenir el document de pagament d'una autoliquidació i realitzar el pagament ja sigui de forma telemàtica o bé directament a una entitat bancària col·laboradora. Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de domiciliació bancària Realitzar la baixa d'una domiciliació bancària del Consell Insular de Menorca vinculada a ingressos del Consell Insular de caràcter tributari o no tributari. Queden excloses de l'objecte d'aquest tràmit de domiciliació aquelles taxes o preus públics els quals s'han de pagar mitjançant autoliquidació. Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de pagament de tributs Documentació adjunta
Cita prèvia SAC El Consell Insular reprèn l’atenció presencial, amb cita prèvia a partir del dilluns 25 de maig de 2020. • Només podran acudir presencialment aquelles persones que hagin demanat cita prèvia de forma telemàtica, a través de la carpeta ciutadana, del correu electrònic, o per telèfon. • Les persones amb cita prèvia que acudeixin als centres del Consell Insular hauran de respectar les normes de seguretat sanitària i seguir les indicacions que rebran en arribar als centres de treball. L'ús de mascareta és recomanable. Si no es poden mantenir els 2 metres de distancia amb el personal del centre o amb altres ciutadans, serà obligatori. Estaran exempts els ciutadans que, per tenir patologies de tipus respiratori, acreditin amb document mèdic la impossibilitat d'usar-la. Gestió en línia
Comunicació de transport turístic amb reiteració Obtenir la conformitat administrativa per realitzar transport turístic amb reiteració d'itinerari i caràcter periòdic, així com còpies acarades de les esmentades autoritzacions. Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta de rebuts Realitzar la consulta de rebuts de recaptació emesos pel Consell Insular Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta del Registre General d'entrada i sortida Consultar els assentaments corresponents als escrits, documents i sol·licituds presentats al Registre General d'Entrada, així com de les comunicacions rebudes mitjançant el Registre General de Sortida del Consell Insular de Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017 Inscripció a l’Oferta Pública d’ocupació del Consell Insular. Documentació adjunta Gestió en línia
Designació de compte bancari Per tal que el CIM pugui efectuar els pagaments que corresonguin, és necessari que comuniqueu al servei de Tresoreria les dades del compte bancari, entregant el formulari de designació de compte bancari prèviament segellat i signat per l'entitat bancària corresponent. Documentació adjunta Gestió en línia
Formació per a treballadors i treballadores d'administracions públiques de Menorca Consulta aquí el Pla de formació contínua per als treballadors i treballadores públics de Menorca. Documentació adjunta
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular Intervenir en el torn obert de precs i preguntes de les sessions ordinàries del Ple, segons estableix l'article 8 del Reglament de participació ciutadana del CIM. Documentació adjunta Gestió en línia
Llibre de reclamacions de transport (expedició i diligència) Lliurar i fer la diligència del llibre de reclamacions a les empreses de transport regular de viatgers en autobús i estacions d'autobusos. Documentació adjunta
Llicència de pesca marítima recreativa individual Obtenir la llicència de pesca marítima recreativa individual, la qual permet pescar des de terra. Té una validesa de 3 anys. Documentació adjunta Gestió en línia
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions Obtenir la llicència de pesca marítima recreativa per a una embarcació. Té una validesa de 3 anys. Documentació adjunta Gestió en línia
Llicència de pesca submarina Obtenir la llicència de pesca recreativa submarina. Té una validesa d'un any. Documentació adjunta Gestió en línia
Llicències de caça Obtenir la llicència de caça (expedició o renovació). Es pot expedir per 1, 2 o 3 anys. Documentació adjunta Gestió en línia
Llicències de pesca fluvial Obtenir la llicència de pesca fluvial (expedició o renovació). Té una validesa d'un any. En el cas de l'illa de Menorca, les úniques aigües fluvials existents es troben ubicades dins de s'Albufera des Grau, que és un espai que disposa d'un pla d'ordenació de recursos naturals (PORN) i que està legislat per la Llei d'espais de rellevància ambiental (LECO). Documentació adjunta Gestió en línia
Pagament telemàtic Realitzar el pagament de liquidacions de taxes i preus públics del Consell Insular de Menorca, vinculats als diferents procediments administratius que impliquen un pagament d'aquestes característiques. Queda exclòs de l'objecte d'aquest tràmit de pagament d'aquelles taxes o preus públics mitjançant autoliquidació. Documentació adjunta Gestió en línia
Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017 Es tracta de presentar els mèrits al·legats per part dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Documentació adjunta Gestió en línia
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre Obtenir informació pública i/o privada sobre el Cadastre, així com certificats descriptius i gràfics sobre les propietats de la persona que ho sol·licita. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca Tal com exposa la Llei 19/2013, el dret d'accés a accedir a informació pública es recull en els termes que preveu la Constitució article 105.b), entenent-se com informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que estiguin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) Presentació de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada al Consell Insular de Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
12


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ