Inici El Consell

Ajuts i subvencions

Cercar per text:
Tipo:
Departament:
   
Adhesió al programa pilot Lloguer Ètic El programa pilot Lloguer Ètic, aprovat per acord del Consell Executiu de 28 de gener de 2019, té una doble vessant, per una part incidir sobre els propietaris d’immobles que els volen llogar i per l’altra sobre les persones i famílies que volen accedir a un pis de lloguer en el marc d’aquest programa i a les quals, per les seves condicions i característiques socials, laborals econòmiques, els és impossible accedir a un pis de lloguer a preus de mercat i pels seus propis mitjans. Per altra banda, també es pretén que les persones inquilines participin en les propostes d’assessorament, formació, organització domèstica i d’eficiència energètica amb l’objectiu d’aconseguir una solució definitiva a l’accés i manteniment d’un habitatge. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de patrimoni històric en el seu àmbit territorial, de conformitat amb l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (articles 70.6 i 73) i amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Els ajuts van dirigits a diverses accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca i que tenen en cada cas els objectes i finalitats següents: - Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric L’objecte dels ajuts és afavorir la restauració i rehabilitació de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric de Menorca. La finalitat d’aquestes ajudes és aturar la seva desaparició i contribuir a una millor conservació d’aquest patrimoni i, en els supòsits de béns que no disposin d’una declaració com a Bé d’interès cultural (BIC) o com a Bé catalogat, a potenciar aquesta declaració i l’enriquiment del Registre de BIC o del Catàleg insular del patrimoni històric quan es valori que tenen prou rellevància o significació per a promoure la seva protecció singular. - Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques L’objecte de les ajudes és donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments de l’àmbit territorial de Menorca i als treballs de laboratori lligats a aquestes intervencions. Els treballs de laboratori corresponents a intervencions acabades però que es trobin encara dins el termini de presentació de la memòria científica també entren dins aquesta línia d'ajuts. Els treballs vinculats a la finalització de les memòries d'excavació que no formin part d'excavacions en curs i que hagin esgotat el termini de presentació de la memòria científica no es podran presentar a aquesta línia d'ajuts. La finalitat d’aquestes ajudes és ampliar i estimular la investigació de moments cronològics per a la qual es necessita el concurs de la metodologia arqueològica, i així procurar l’enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor. - Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic L’objecte de les ajudes és finançar programes d’investigació i de millora de gestió dels béns del patrimoni de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic. La finalitat és contribuir al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca, i a la protecció i a la millora de la gestió i la difusió dels seus béns del patrimoni històric. - Línia 4. Publicacions científiques L’objecte de les ajudes és finançar la publicació dels resultats de projectes d'investigació de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic. La finalitat és contribuir a difondre i posicionar, dins l'àmbit acadèmic estatal i internacional els projectes de recerca sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial. - Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió L’objecte de les ajudes és finançar l'organització de jornades, seminaris i altres activitats de tema històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic que es duguin a terme durant l'any en curs. La finalitat és contribuir a difondre i divulgar els nous coneixements sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a entitats culturals Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i la Llei 6/1994 d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports. L'objecte de les ajudes és promoure i donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit de Menorca per les entitats culturals de l'illa. La finalitat dels ajuts d'aquesta convocatòria és oferir durant tot l'any activitats culturals arreu de Menorca, potenciant els projectes de les entitats sense ànim de lucre; convocatòria que, per tant, també comporta un vessant social significatiu. Queden excloses d'aquesta convocatòria les activitats consistents en l'ensenyament de les diferents arts plàstiques i escèniques. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses de les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals per la realització d'activitats i projectes destinats al seu manteniment, recuperació i difusió. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de Menorca L’objecte de les ajudes és col·laborar i donar suport a les famílies i als esportistes / estudiants en centres de tecnificació esportiva, centres d'alt rendiment o dins el Pla Nacional de Tecnificació Esportiva a les Balears 2019/20 que resideixen fora de l’illa de Menorca per formar-se, mantenir un alt nivell de preparació i promoure la seva tecnificació en l'esport que practiquen durant l’any 2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre Promoció de l'activitat musical i teatral dels grups menorquins a l'illa de Menorca. Aquest tràmit consta de dues parts. Per una banda, se subvenciona econòmicament aquelles entitats interessades en contractar qualsevol dels grups integrants del programa "Menorca música i teatre 2020". D'altra banda, qualsevol grup musical o teatral pot participar i integrar-se al catàleg del programa "Menorca música i teatre 2020", adjuntant la documentació especificada. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social Les ajudes tenen com a objecte el finançament de projectes d'activitats de serveis socials dins l'àmbit de Menorca que contribueixin a fomentar l'autonomia personal, la qualitat de vida i en definitiva un major benestar social dins els camps de la dependència i la promoció de l'autonomia de la gent gran, pobresa, malaltia crònica i atenció a la família, així com el manteniment de les entitats sense ànim de lucre que els duen a terme. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) L'objecte de les ajudes és col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives que desenvolupen i que van destinades a infants en edats corresponents al primer cicle de l'educació infantil, fins a 3 anys, i a llurs famílies. La finalitat d'aquests ajuts és donar suport al desenvolupament i la millora de l'activitat educativa de les escoles infantils de Menorca i a l'apoderament educatiu de les famílies, tant d'infants escolaritzats com no escolaritzats. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les famílies per activitats de temps lliure Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud ajuts a les famílies en situació de necessitat econòmica i a les famílies que requereixen suport per a la conciliació familiar i laboral, destinats finançar el pagament de la matrícula per l'assistència dels fills i les filles menors d’edat a les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es dugin a terme a Menorca, per afrontar els efectes provocats per la COVID-19. Es pot demanar l’ajut a una de les dues línies: Línia 1: ajuts per situació econòmica. Línia 2: ajuts per conciliació familiar. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies de les organitzacions professionals agràries de l’illa de Menorca (d’ara endavant OPA) des de dia 16 de novembre de l'any anterior fins a dia 15 de novembre de l'any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic L’objecte d’aquestes bases és establir i regular el ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar el lloguer d’habitatges en condicions ètiques, adherits al Programa Pilot de Lloguer Ètic. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als joves Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de joventut. L’objecte dels ajuts és col·laborar amb els ajuntaments en el finançament dels projectes de d'activitats que ofereixen durant tot l'any els serveis d'informació juvenil i els casals de joves a la gent jove. Alhora, l'objecte dels ajuts és fomentar la realització de projectes d'activitats de nova creació de caràcter innovador en matèria de joventut. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat de l'activitat econòmica de Menorca, a fi de poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu, atorgant liquiditat a determinades empreses i entitats de l'illa, en forma de subvencions directes, per tal de contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials i el manteniment de l'activitat i els llocs de feina, amortitzant d'aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes mesures de suport, conferides a l'empara del regim establert en el Marc Nacional Temporal, únicament es poden concedir a partir del 2 d'abril de 2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a les empreses comercialitzadores de formatge amb denominació d'origen protegida (d'ara endavant DOP) Mahon-Menorca, per les despeses generades per les diferents actuacions promocionals dutes a terme i encaminades a millorar la comercialització únicament dels seus productes amb DOP. El període objecte de subvenció és de dia 1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria a dia 31 d'octubre de l’any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca L'objecte d'aquesta convocatòria de minimis és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, des de dia 1 de desembre de l'any 2017 fins a dia 31 de desembre de l'any 2018, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar, el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions, per promocionar aquests productes. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions de promoció i divulgació dutes a terme des de dia 1 de novembre de 2018 a 30 d’octubre de 2019, pels agents del sector equí de Menorca per tal d'impulsar i dinamitzar aquest sector. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca L'objecte d'aquest ajut de minimis és: - donar suport tècnic als fabricants industrials mitjançant la presència dels productes dels fabricants industrials d'aquests sectors, com a expositors o com a visitants, a fires professionals fora de l’illa de Menorca per tal d'establir relacions comercials. - donar suport a les associacions empresarials de Menorca o agrupació d'associacions empresarials de Menorca per tal de promocionar els productes de les empreses menorquines. Les actuacions s'han de realitzar en el període comprès entre dia 5 de novembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria, exceptuant l'assistència a fires de la línia 1, en què el període subvencionable és de dia 16 d'octubre de l'any anterior al de la convocatòria a dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de mínims per a la creació en arts visuals i audiovisuals Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i Llei 6/1994, d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports. L’objecte d’aquests ajuts és el foment i el desenvolupament d’activitats en l’àrea de les Arts Plàstiques, Visuals i Audiovisuals a Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda Millorar la qualitat de vida i la promoció del benestar social de les persones majors de 65 anys cobrint part de les despeses sociosanitàries derivades de prestacions tècniques (instruments, utensilis, dispositius o equips de diferent complexitat que faciliten la relació i l’autonomia de les persones). Millorar la qualitat de vida i la promoció del benestar social de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial reconeguda que siguin menors de 65 anys cobrint les despeses sociosanitàries derivades de prestacions tècniques així com facilitar l’accés a determinats serveis d’atenció professional (tractaments de rehabilitació física, psíquica i sensorial pels quals no existeix cobertura o sigui necessària la seva complementació). Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats Ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar estades terapèutiques o residencials a centres ubicats fora de l’illa de Menorca i a subvencionar desplaçaments i allotjaments de les persones usuàries d’aquests centres o dels seus familiars. Aquestes estades terapèutiques o residencials han d’estar adreçades a persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica o abordar situacions amb dificultats per addiccions o trastorns de conducta. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts en matèria cinegètica L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al territori de Menorca en matèria cinegètica entre dia 1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i que contribueixen a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d'explotació. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenils L’objecte dels ajuts és donar suport ales entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, la promoció del voluntariat, així com col·laborar amb les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves durant tot l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a esportistes individuals menorquins o residents a l'illa de Menorca i destacats en la temporada 2019-2020 Les presents bases tenen com a objecte finançar la preparació i participació dels esportistes d'esports individuals menorquins, o residents a l'illa de Menorca, amb llicència federativa balear, a partir de la categoria infantil i considerats esportistes d'elit, és a dir destacats per les seves actuacions i classificació en campionats d'Espanya, d'Europa i del món i en competicions o rànquings oficials d'àmbit nacional i internacional, així com seleccionats per la federació corresponent per representar Espanya en competicions internacionals dins el període de la temporada 2019-2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca L’objecte d’aquestes bases es donar ajuts a estudis i a l’activitat investigadora que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement en l'àmbit de la reserva debiosfera de Menorca, fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l'àmbit de la reserva de biosfera, així com dels principals valors que van sustentar la declaració, i altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat. Els presents ajuts s'emmarquen en les finalitats que corresponen a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca establertes al seuestatut (article 5), on s’estableixen, entre altres, les següents finalitats:conservar el patrimoni natural i recuperar els nivells de qualitat ambiental allà on s’ha perdut, gestionar el patrimoni natural, gestionar els recursos naturals, i fomentar la cooperació, formació i investigació científica. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per les entitats relacionades amb l’activitat agrària per la realització d’accions de formació i capacitació al sector agrari de l’illa de Menorca des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
12


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia