Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a MenorcaDarrera modificació: 31/10/2019Objecte del Tràmit: L'objecte dels ajuts és fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca, considerant diversos escenaris o situacions en què el col·lectiu femení continua sent poc nombrós si es pren com a referència el paradigma d'igualtat efectiva.

Es plantegen les línies o els àmbits d'actuació següents:

Línia 1: Presència de les dones en el món de l'esport. Adreçada a les entitats esportives que fomentin o comptin amb la presència de dones directives, tècniques, coordinadores, delegades, esportistes o altres figures femenines.

Línia 2: Adreçada a persones físiques
2.1 Adreçada a les dones que practiquen esport competitiu de forma continuada.
2.2 Adreçada a les dones que practiquin esport o activitat fisica per a la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida, tenint en compte la conciliació de la vida familiar i la seva situació socioeconòmica.

El Consell Insular de Menorca inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici 2019 la nova línia d'ajuts ONA, la finalitat de la qual és incrementar la participació de la dona en el món de l'esport i a l'activitat física a Menorca, fent referència a la Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes (secció 2a Esport, article 34), vinculada a la participació en l'àmbit esportiu, que exposa:
"1. El Govern de les Illes Balears, en coordinació amb la resta d'administracions i organismes competents, ha de facilitar la pràctica esportiva de les dones i ha de impulsar-ne la participació en els diferents nivells i àmbits de l'esport.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de planificar activitats atenent les necessitats específiques de dones i homes, garantint les etapes del seu cicle vital.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure ajuts públics destinats a programes que treballin en la visualització de les dones des de la primera infància, des d'una perspectiva de gènere i en el foment de l'autonomia i el sentit d'equip, a més de promoure la salut en l'esport.
4. Les administracions públiques i les federacions, les associacions i les entitats esportives de les Illes Balears han de vetlar pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats en l'organització de proves esportives i convocatòries públiques de premis esportius, i també pel tractament en igualtat per a les esportistes i els esportistes d'elit."
Així, el Consell Insular de Menorca, des del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, planteja la nova línia d'ajuts a la dona per a la temporada 2018-2019, amb la finalitat de promoure les condicions que afavoreixen la igualtat de la dona en el món de l'esport i a l'activitat física a Menorca i la seva incorporació en tots els àmbits i nivells esportius.
D'aquesta manera es pretén incorporar l'activa consideració del principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes quant al disseny i l'execució de nous programes, així com en l'efectiva obertura de disciplines esportives a les dones mitjançant el desenvolupament de programes específics en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits, inclosos els de responsabilitat i decisió.
L'activitat física i l'esport, per la seva força educativa i mediàtica, constitueixen un important motor de canvi social i garanteixen una millor qualitat de vida.
Així mateix, la pràctica d'activitat física és essencial per al manteniment, millora de la salut i prevenció de malalties, aportant nombrosos beneficis a tot aquell que l'incorpora com hàbit en la seva vida.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser objecte de subvenció les activitats esportives dirigides a:
- Línia 1. La presència de les dones en el món de l'esport. Adreçada a aquelles entitats esportives que fomentin o comptin amb la presència de dones directives, tècniques, coordinadores, delegades, esportistes o altres figures femenines.
- Línia 2. Adreçada a persones físiques, tant a les dones que practiquen esport competitiu de forma continuada com a les dones que practiquin esport o activitat física per a la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida, tenint en compte la conciliació de la vida familiar i la seva situació socioeconòmica.
2. Les beneficiàries de les activitats subvencionades han de complir els requisits següents de forma acumulativa:
Per la línia 1:
Ser entitat esportiva de Menorca donada d'alta al registre de la Direcció General d'Esports de les Illes Balears
Ser entitat esportiva que treballa pel foment de la igualtat de gènere i la presència de la dona en tots els seus àmbits, amb activitats o accions concretes.
Per a la línia 2:
Ser dona i haver nascut a Menorca o amb residència a Menorca.
Tenir 17 anys complerts durant la temporada 2018-2019 (de setembre de 2018 a juliol de 2019).
Realitzar una activitat de competició de forma continuada o gormar part d'un nucli familiar que tengui uns ingressos inferiors a una renda per càpita mitjana de 10.000€ i realitzar alguna de les següents activitats esportives amb caràcter continu:
-Fitness
-Activitats dirigides
-Activitats aquàtiques
-Esports a la natura
-Esports individuals i col·lectius
-Activitats de dansa i expressió corporal
-Altres que siguin equiparables
Les activitats esportives objecte de subvenció s'han d'efectuar a Menorca.
 
Requisits a complir: Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques dones nascudes o residents a Menorca i les entitats esportives menorquines donades d'alta al registre de la Direcció General d'Esports de les Illes Balears que compleixin les condicions següents (vegeu la clàusula tercera).
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general
a) Si el/la sol·licitant és persona física, còpia acarada del DNI.
b) Si el/la sol·licitant és persona jurídica, original o còpia acarada de l'escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre.
e) Còpia acarada del document d'identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
f) En el cas d'empreses (si és un requisit), han de presentar la documentació justificativa d'estar d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent. Si l'empresa no està obligada a estar d'alta de l'impost esmentat, ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s'adjunta com a annex 2 d'aquestes bases.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat.
i) Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s'ha de fer constar expressament.
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres b, d, e i i en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
Línia 1: Presència de les dones en el món de l'esport. Adreçada a les entitats esportives que fomentin o comptin amb la presència de dones directives, tècniques, coordinadores, delegades, esportistes o altres figures femenines.
a) Relació amb el nom complet de totes les dones que formen part del club com a:
- tècniques
- esportistes
- membres de la junta directiva
- delegades
- altres (especificant-ne la funció)
b) Nombre de dones incorporades a l'entitat en la temporada 18/19.
c) Relació d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada en què constin altres subvencions concedides o rebudes o, si s'escau, del finançament propi. Ha de quedar constància del cost de l'activitat competitiva completa: àrbitres, instal·lacions, equipament, entrenaments, desplaçaments i altres.
d) Actes de les competicions en què s'indiqui data, lloc de la competició i jugadores.
e) Llista de les activitats fetes al club amb caire social i esportiu, sempre destinades al foment de l'accés de la dona al món de l'esport i a l'activitat física, especificant el seu àmbit insular, balear, nacional o superior, el nom de l'activitat, el lloc de realització, la participació i una petita memòria.
Línia 2: Adreçada a persones físiques
2.1 Adreçada a les dones que practiquen esport competitiu de forma continuada:
a) Certificat d'empadronament a qualsevol dels municipis de Menorca.
b) Còpia de la llicencia Federativa.
c) Actes de les competicions en què s'indiqui data, lloc de la competició i resultats obtinguts.
d) Relació d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada en què constin altres subvencions concedides o rebudes, o, si s'escau, del finançament propi. Ha de quedar constància del cost de l'activitat competitiva completa: àrbitres, instal·lacions, equipament, entrenaments, desplaçaments i altres.
e) Llista de les activitats fetes per l'esportista amb caire social i esportiu, sempre destinades al foment de l'accés de la dona al món d l'esport i a l'activitat física, especificant el seu àmbit insular, balear, nacional o superior, el nom de l'activitat, el lloc de realització, la participació i una petita memòria.
2.2 Adreçada a les dones que practiquen esport o activitat física per a la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida, tenint en compte la conciliació de la vida familiar i la seva situació socioeconòmica:
a) Certificat d'empadronament a qualsevol dels municipis de Menorca.
b) Certificat o matrícula del centre o espai on es realitza la pràctica d'activitat física o esportiva recreativa durant la temporada 2018- 2019. Ha de quedar constància del tipus d'activitat que es realitza, el nombre d'hores setmanals que hi dedica, el lloc on es desenvolupa i el cost total de la matrícula o la quota mensual, incloent-hi les despeses per material.
c) Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l'IRPF presentada l'any 2019, referida als ingressos de l'any 2018.
d) Còpia del llibre de família i fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar en cas de tenir responsabilitats familiars.
En el cas de família monoparental, s'ha de presentar una declaració responsable del compliment de les condicions previstes en la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies
e) Relació de despeses del curs, amb les factures o justificants a nom de la sol·licitant, amb el conceptes exposats en la lletra b.
4. D'acord amb els articles 28.3 i 53 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de la Llei 39/2015).
5. D'acord amb l'art. 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada la compulsa/autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.
6. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:
a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte i als quals el CIM tengui accés.
b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar, acollint-se al dret de no fer-ho, pel fet que les hagin elaborades les administracions públiques.
Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no en consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.
7. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita s'han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, bé per mitjans electrònics o presencialment:
a) Per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment a) administratiu comú de les administracions públiques, al Registre Electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre
registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
b) Presencialment, d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, per tal de preservar el dret les persones físiques de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics, en el Registre Electrònic del Consell Insular de Menorca o a qualsevol altre Registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
8. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s'entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l'article 68 Llei 39/2015.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 20 de novembre de 2019 - 20 dies naturals des de la puiblicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria i bases dels ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca
Imprès de sol·licitud dels ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca
Imprès de sol·licitud dels ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca (annex 2)
Document de designació de dades bancàries
Imprès de sol·licitud dels ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca (annex 4)
Imprès de sol·licitud dels ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca (annex 5 línia 2.1)
Imprès de sol·licitud dels ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca (annex 5 línia 2.2)
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico