Ajuts per reparar els danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi per la pana elèctrica dels dies 28, 29, 30 i 31 d'octubre de 2018 a l'illa de Menorca a conseqüència del cap de fibló de dia 28 d'octubre de 2018



Darrera modificació:

Tramitar

Objecte del Tràmit: És objecte d'aquesta convocatòria establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria per a la concessió de les ajudes destinades a contribuir a reparar els danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi, produïts a l'illa de Menorca per la pana elèctrica dels dies 28, 29, 30 i 31 d'octubre de 2018 a l'illa de Menorca com a conseqüència del cap de fibló de dia 28 d'octubre de 2018.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria s'estén exclusivament respecte dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes a les zones dels termes municipals de Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Alaior, tots ells a l'illa de Menorca, per la pana elèctrica dels dies 28, 29, 30 i 31 d'octubre de 2018 a l'illa de Menorca com a conseqüència del cap de fibló de dia 28 d'octubre de 2018.
 
Requisits a complir: 1. Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d'activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com els professionals i treballadors per compte propi, de menys de 50 treballadors, o bé turístiques, sense límit de
treballadors, degudament registrades a efectes fiscals, i en funcionament, que hagin sofert danys o pèrdues, sempre que sigui com a conseqüència directa del tall del subministrament elèctric produït el mes d'octubre de 2018 a causa del cap de fibló a les zones dels termes
municipals inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria.
Es consideren establiments turístics, als efectes d'aquesta convocatòria, els prevists en l'article 26.1 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (llevat de les previstes en la lletra , i en la disposició addicional vuitena de la Llei esmentada (c tret dels habitatges
turístics de vacances i els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques), que tenguin autorització o llicència turística o hagin presentat la DRIAT de manera correctat amb anterioritat al 28 d'octubre de 2018.
2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiaris dels ajuts prevists en aquestes bases els sancionats o condemnats, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
A) Documentació administrativa general:
a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI, i si és persona jurídica, còpia del NIF.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, còpia de l'escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cadascun dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili a l'efecte de notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'una altra persona.
e) Còpia del DNI del representant, si escau.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en
l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s'adjunta com a annex 2 d'aquestes bases.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot fer complimentant
l'apartat corresponent del model de sol·licitud recollit a l'annex 1 corresponent.
h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat.
Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Aquesta autorització es pot fer emplenant l'apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l'annex 1 corresponent.
D'acord amb l'establert en el segon paràgraf de l'article 11 f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquesta acreditació pot substituir-se per la presentació d'una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant quan es tracti d'ajuts de quantia igual o
inferior a 3.000 euros. Aquesta declaració es pot fer emplenant l'apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l'annex 1 corresponent.
i) Documentació justificativa d'estar d'alta de l'impost d'activitats econòmiques així com el pagament corresponent o la justificació
d'exempció de pagament . Si l'empresa no està obligada a estar d'alta de l'impost esmentat, ha d'acreditar aquesta circumstància
mitjançant declaració responsable.
j) Document de designació de compte bancari del sol·licitant o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de
Menorca.
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d, e i j quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:
a) Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat de l'establiment afectat
b) Memòria que inclogui el següent:
- Descripció de la situació de l'empresa abans de la pana elèctrica conseqüència del cap de fibló.
- Descripció dels danys i pèrdues produïts per la pana elèctrica conseqüència del cap de fibló i documentació acreditativa.
- Documentació acreditativa de les despeses realitzades conseqüència dels danys i pèrdues, amb la justificació documental corresponent (factures i justificants de pagament), en la forma exigida en la base onzena.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 22 de juliol de 2019.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Bases de les ajudes per reparar els danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi per la pana elèctrica de 2018
Imprès de sol·licitud d'ajudes per reparar els danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi per la pana elèctrica de 2018
Imprès de sol·licitud d'ajudes per reparar els danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi per la pana elèctrica de 2018 (annex 2)
Imprès de sol·licitud d'ajudes per reparar els danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi per la pana elèctrica de 2018 (annex 3)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico





 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Activitats temps lliure Activitats temps lliure Activitats puntuals d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS