Inici El Consell Tràmits
 

Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017Darrera modificació:

Tramitar

Objecte del Tràmit: Inscripció a l’Oferta Pública d’ocupació del Consell Insular.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Gestió de Persones
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física interessada.
 
Requisits a complir: Tots aquells assenyalats en el punt 2 de les Bases Generals del concurs oposició per a l’oferta pública d’ocupació del CIM 2016-2017.

En el cas de que l’aspirant volgués presentar la sol·licitud de manera telemàtica haurà de disposar d’un certificat electrònic per tal de poder-la signar i donar per finalitzada la sol·licitud.
 
Documentació a presentar: A) Documentació general a presentar en el moment de la inscripció:

El Consell Insular posarà a disposició de les persones interessades una plataforma perquè puguin fer el tràmit telemàtic o d’avançament telemàtic a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i a Ciutadella on disposaran de terminals i impressores per efectuar els tràmits, així com d’assistència de personal de suport.

1) Telemàtica
- Comprovant del pagament de la taxa referent als drets d’examen realitzat dins el termini d’inscripcions i per mitjans electrònics a través de la plataforma.
Aquesta opció es podrà realitzar des de qualsevol lloc a través d’un dispositiu electrònic amb connexió a internet, sempre i quan l’aspirant compti amb un certificat electrònic que li permeti signar i donar per finalitzada la sol·licitud.

2) Avançament telemàtic
- Per tal de finalitzar el tràmit, l’aspirant haurà de presentar al personal de suport del Servei d’Atenció del Ciutadà del Consell Insular de Maó o de Ciutadella el document generat pel sistema per tal que els treballadors de la institució puguin localitzar-la i, amb l’ajuda de l’aspirant, finalitzar-la.
- Comprovant acreditatiu del pagament de la taxa referent als drets d’examen realitzat dins el període d’inscripcions.
En el cas en que el pagament es fes per presencialment a les instal·lacions del Consell Insular, es podran abonar els drets d’examen directament al SAC, en efectiu o en targeta, o haver realitzat prèviament a acudir a la seu, el pagament de la taxa a una entitat bancaria col·laboradora i presentar només el resguard.
- Aportació al personal del CIME, en el moment de la finalització de la sol·licitud, d’una fotocòpia del DNI en el cas de NO donar-se el consentiment perquè l’Administració el comprovi (en cas contrari, només s’haurà de marcar la casella corresponent de la sol·licitud i no presentar el DNI físicament).

3) Presencial o manual
1) DNI.
2) En el supòsit en que l’aspirant hagi pagat prèviament els drets d’examen, haurà d’entregar el resguard generat per l’entitat bancaria al personal del Consell Insular.

Es podrà realitzar al Servei d’Atenció al Ciutadà tant de la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i a Ciutadella on comptaran amb l’ajuda del personal de l’Administració per a realitzar la sol·licitud. El model de sol·licitud s’haurà d’emplenar i registrar també al SAC de Ciutadella o de Maó o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Cal dir que el model de sol·licitud romandrà publicat a la pàgina web del Consell Insular de Menorca.

També es pot enviar per correu, el qual ha de ser certificat, i s’ha de presentar a l’oficina de correus en sobre obert. Tant si es presenta a les oficines de correus com a qualsevol altre registre de l’Administració, cal enviar per correu electrònic a l’adreça gestio.persones@cime.es la sol·licitud amb el segell de correus o el registre d’entrada d’una altra administració, per tal de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d'instàncies.

B) Documentació addicional a presentar en supòsits concrets:

1) Nacionalitat: En cas que l’aspirant no tengui nacionalitat espanyola, haurà d’aportar o adjuntar el document oficial acreditatiu de la seva nacionalitat amb la finalitat d'identificar-se. Els/les aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de l’aspirant.

2) Discapacitats: Les persones que accedeixin a la convocatòria pel torn de reserva, a més dels requisits generals de la base 2.1, han de tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i acreditar, mitjançant un certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspirin. Aquestes condicions s’han d’acreditar mitjançant un dictamen que s’ha d’emetre abans de començar les proves selectives.

3) Situació d’atur: Els aspirants que es trobin en situació d’atur en el moment de realitzar la sol·licitud, hauran d’acreditar aquestes circumstancies mitjançant informe del SOIB o oficina corresponent de les comunitats autònomes on consti la situació d’aturat en el moment de presentació de les sol·licituds o bé, donar el consentiment per tal que el Consell Insular verifiqui aquesta situació.

4) Família nombrosa: Els aspirants que formin part d’una família nombrosa, hauran d’acreditar aquesta circustamstancia mitjançant el títol de família nombrosa, o bé donar el consentiment per tal que el Consell Insular verifiqui (el Consell Insular de Menorca només pot verificar els títols de família nombrosa expedits per la mateixa administració).


C) Documentació a presentar en la fase de concurs:
La documentació acreditativa dels mèrits només l’han d’aportar les persones aspirants que superin la fase d’oposició. Així, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició hauran d’aportar la documentació relativa als mèrits per a poder-los valorar.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.oposicions.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Emplenar les dades requerides del formulari, adjuntar la documentació demanada amb el format admès (si escau), i signar-ho abans d’enviar-se.

Terminis de ciutadà: El termini per a lliurar la sol·licitud serà de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB. En el cas que el darrer dia de presentació d’instàncies caigués en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
Terminis del Consell Insular: Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la conseller/a que tingui assignada la competència de personal ha de dictar resolució, en el termini màxim d’un mes, en la qual declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de publicar al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).
Tarifes aplicables: Veure les observacions
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: - Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
 
Observacions: Tarifes aplicables:
Les persones aspirants han de satisfer els drets d’examen per a la inscripció en la convocatòria, excepte en els casos en que es puguin beneficiar d’alguna exempció. Les taxes a abonar són les següents:
a) En les convocatòries d’accés a places o llocs de treball del grup A: 26,79 €.
b) En convocatòries d’accés a places o llocs de treball dels grups C i AP: 13,38 €.

Bonificacions:
- Persones en situació d’atur en el moment de fer la sol·licitud: exempció del 100%
- Membres de famílies nombroses: exempció del 100%
- Personal funcionari o laboral al servei del Consell Insular de Menorca que participi en les convocatòries de promoció interna: bonificació del 50%.
Els aspirants que en el moment de realitzar la sol·licitud i sempre que compleixin alguna d’aquestes condicions, consentin la comprovació d’aquestes circumstancies, no hauran de presentar cap document que acrediti la mateixa.


 


Documents Relacionats: