Ajuts econòmics individuals per a persones majors o amb discapacitatDarrera modificació: 11/08/2018

Tramitar

Objecte del Tràmit: Ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca destinats a cobrir necessitats sociosanitàries de les persones majors i/o persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial reconeguda.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Benestar Social i Família
 
Qui ho pot demanar: Les persones físiques majors de 65 anys o menors de 65 amb una discapacitat reconeguda del 33% o més, o els seus representants legals, que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i justifiquin la necessitat d’ajudes tècniques o tractaments professionals de caire sociosanitari que s’hi contemplen.
 
Requisits a complir: - Estar empadronats en un municipi de Menorca al temps de presentació de la sol·licitud.
- Ser major de 65 anys, o menor de 65 anys amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o més vigent en la data de presentació de la sol·licitud o ser beneficiari d’una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa.
- Tenir uns ingressos inferiors o iguals als que es detallen a la convocatòria.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres prestacions econòmiques pel mateix concepte (Pla Estatal d’habitatge 2018-2021, ajudes tècniques del catàleg del Sistema Nacional de Salut i ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social,...), per la diferència entre el cost real i l’ajut rebut, sempre que de forma aïllada i amb concurrència amb altres ajuts, no superin el cost de la necessitat a atendre.
 
Documentació a presentar: -Model de sol·licitud
-Còpia del DNI, NIE del sol·licitant i/o del seu representant
-Còpia de l’acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, i còpia del DNI del representant.
-Certificat de convivència o empadronament, segons escaigui
-Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF de l’any 2018 referida als ingressos de l’any 2017 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys a 31 de desembre de 2017. En cas de que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF de 2017 (aquests documents es poden sol·licitar a través d'Internet a la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml .
-Acreditació de la situació de salut, dependència o la prescripció mèdica que justifiqui la necessitat de l’ajut sol·licitat.
-Còpia de la factura oficial original que justifiqui el cost de l’activitat realitzada. Les factures han d’expressar clarament el nom complert i CIF i NIF de qui emet la factura, DNI o NIE de la persona beneficiària o de la persona tutora legal (sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada) i que la persona tutora legal aparegui com a sol·licitant de l’ajuda i titular de la domiciliació bancària, número de la factura, data, concepte i retenció IRPF i IVA (si escau). Així com el justificant de pagament. En els casos de menors, si la factura s’emet a nom d’un dels progenitors, també hi haurà de constar la identificació del menor. Les factures a presentar han de correspondre a despeses realitzades entre el dia 1 de gener de 2018 i el darrer dia de presentació de sol·licituds de la present convocatòria.
-Còpia de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle on consti l’adaptació o certificat de l’autoescola indicant que s’ha utilitzat un vehicle adaptat, si escau.
-Còpia del certificat oficial de la condició de discapacitat, si pertoca, expedida per l’Administració autonòmica competent
-Documentació de designació de compte bancari de la persona beneficiària o del seu representant, en el seu cas, segons model facilitat per el Consell Insular de Menorca (annex 2).
-Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o la unitat familiar que sol·licita l’ajuda.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion001
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la documentació requerida en les bases
Terminis de ciutadà: Fins l'1 de novembre de 2018
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Seu electrònica
 
Marc Legal: - Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Bases d’execució del Pressupost del Consell Insular en vigor (BEP 2018)

Caràcter supletori:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, de 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 196, de 31/12/05)
- RD 887/2006, de 21 de juliol, per el què s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web sobre adopcions i acolliments Web sobre adopcions i acolliments Aquí podeu informar-vos dels tràmits i procediments que s'han de seguir per adoptar o acollir un menor.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualització de dades del títol de família nombrosa
Salut jove Salut jove
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS