Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de MenorcaDarrera modificació: 30/03/2019Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per les entitats relacionades amb l’activitat agrària per la realització d’accions de formació i capacitació al sector agrari de l’illa de Menorca des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria.
 
Àmbit de responsabilitat: Medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. Són objecte de subvenció les activitats següents:

Línia 1. Cursos de formació dirigides al sector agrari i ramader que contribueixin a la seva capacitació, en especial els que tenguin per objecte la capacitació en noves tecnologies que contribueixin a l’adaptació dels pagesos a la tramitació electrònica d’expedients.

Línia 2. Organització de jornades tècniques de temàtica relacionada amb el sector agràri.

Línia 3. Assessorament, sessions d'orientació i activitats de demostració i informació

2. Les activitats abans relacionades s’han de portar a terme des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

3. Seran despeses subvencionables:
-Lloguers i despeses dels locals destinats a les accions de assessorament i capacitació durant el temps destinat a al fi de l’acció de formació.
-Despeses de professorat especialitzat així com les despeses de desplaçament, dietes i allotjament durant el temps destinat al fi de l’acció.
-Despeses generals de l’entitat destinades a l’organització de l’acció .
-Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de l’activitat
 
Requisits a complir: 1. Poden sol·licitar la subvenció les entitats agràries, cooperatives de 1r i 2n grau, associacions i organitzacions professionals agràries, legalment constituïdes, que tenguin el seu domicili social i àmbit d’actuació dins del territori de Menorca i un funcionament intern real i democràtic.

2. En aquest sentit, quedaran excloses d'aquest procediment de concurrència competitiva, les organitzacions que no realitzin els processos electorals prevists en els seus estatuts.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. L'àmbit de treball dels projectes presentats ha de ser exclusivament l'illa de Menorca.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A. Documentació administrativa
a) Còpia de l'escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
b) Còpia del certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda. (si n'és el cas)
c) Document de designació d'un representant.
d) Còpia de l'acta que reculli els resultats del darrer procés electoral en virtut dels quals foren nomenats els actuals membres que integren els òrgans de direcció i relació nominal dels membres que els integren.
e) Document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF) i del seu representant.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu legal representant de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 10.1 del Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196 de 31.12.2005) (annex II)
g) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social (es pot autoritzar al Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions –vegeu annex I). El sol·licitant ha d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb el Consell Insular de Menorca - aquest aspecte es comprovarà d'ofici per el Consell Insular de Menorca -
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu legal representant relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades, per a realitzar la mateixa activitat. (annex III)
i) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca

B. Documentació específica
j. Còpia del certificat emès pel secretari de l'organització on constin:
-El nombre d'afiliats en actiu fins al 31 de desembre de l'any anterior, que estiguin al corrent del pagament de la quota a l’organització.
-L'aportació econòmica realitzada pels socis de l'organització durant l'exercici anterior.
i. Pressupost complet i desglossat de despeses i ingressos de l’any corrent, que no pot presentar un dèficit inicial i liquidació del de l’any anterior que, si s’hagués tancat amb dèficit, s’haurà d’indicar amb càrrec a quins recursos s’ha eixugat aquest.
j. Memòria detallada i quantificada de les activitats enumerades en el punt 4 de les bases i que es pretenen realitzar amb la subvenció sol·licitada.

S’eximirà de la presentació de la documentació a què fan referència la lletra a), c), e) i i) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular, la qual cosa s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 29 d'abril de 2019 - 30 dies des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria d'ajuts per a a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca 2019
Bases de la convocatòria d'ajuts per a a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca
Sol·licitud de participació en la convocatòria d'ajuts a les entitats agràries i associatives en matèria de formació i assessorament al sector agrari
Sol·licitud de participació en la convocatòria d'ajuts a les entitats agràries i associatives en matèria de formació i assessorament al sector agrari (annex 2)
Sol·licitud de participació en la convocatòria d'ajuts a les entitats agràries i associatives en matèria de formació i assessorament al sector agrari (annex 3)
Sol·licitud de participació en la convocatòria d'ajuts a les entitats agràries i associatives en matèria de formació i assessorament al sector agrari (annex 4)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico