Inici El Consell Tràmits
 

Declaració responsable per a l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors/es de temps lliure infantil i juvenil a MenorcaDarrera modificació: 23/05/2019Objecte del Tràmit: Aquest tràmit permet comunicar al Consell Insular l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors/es de temps lliure infantil i juvenil a Menorca.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Les persones i les entitats interessades a iniciar l’activitat d’una escola d’educadors de temps lliure infantil i juvenil a Menorca.
 
Requisits a complir: Les persones interessades a posar en funcionament una escola d’educadors de temps lliure infantil i juvenil a Menorca han de presentar una declaració responsable, en la qual declaren estar en possessió de la següent documentació:
a) En cas de persona jurídica, còpia de les escriptures de constitució de l’entitat.
b) Certificat del secretari/ària de l’òrgan de govern de l’entitat relatiu a l’adopció de l’acord de crear l’escola.
c) Estatuts de l’escola d’educació.
d) Projecte pedagògic.
e) Acreditació de la titulació universitària i del diploma de director/a d’activitats d’educació en el temps lliure per part del/de la director/a de l’escola, així com de l’experiència de mínim sis mesos.
f) Acreditació que l’escola disposa de la infraestructura necessària.
g) Documentació relativa a la titulació del personal docent.
h) Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals del personal de l’escola.
i) Programació dels cursos.
j) Assegurança d’accidents.
k) Assegurança de responsabilitat civil.
Consultau els requisits específics establerts al Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, concretament al títol I, relatiu a les escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil a Menorca.

 
Documentació a presentar: -
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: 1. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2016, de 26 de juliol, integral de la joventut.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Les escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil estan subjectes a inspeccions del Departament competent en matèria de joventut del Consell Insular de Menorca una vegada presentada la declaració responsable.

Les escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil s’han d’inscriure en el Cens d’escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil de Menorca.

En el cas que es produeixin modificacions de les dades relatives a l’escola d’educació, han de comunicar a l’òrgan competent en matèria de joventut de cada illa els canvis de personal directiu o docent que es produeixin. Així mateix, han de comunicar qualsevol modificació que afecti la documentació presentada per al seu reconeixement, a més de qualsevol canvi que hi hagi en la programació general anual que faci referència a la modificació de professors, dates, llocs i espais de les activitats formatives reglades, o qualsevol circumstància o imprevist previ a l’inici o en el desenvolupament de les accions formatives en els terminis següents:
a) Respecte del personal directiu o docent o de la documentació presentada per al seu reconeixement, en el termini d’un mes a comptar de la modificació.
b) Respecte de la realització d’accions formatives, quan difereixi en algun aspecte del previst, amb quinze dies d’antelació a l’inici de l’obertura d’un curs.
c) Respecte d’imprevists en el desenvolupament d’un curs, al més aviat possible i sense superar mai els deu dies hàbils des que es produeixin.

 


Documents Relacionats:
 
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 150/2020, de 29 de juny, relatiu a les mesures específiques per a les activitats de lleure educatiu i les instal·lacions juvenils de Menorca
Model de declaració responsable per a l’inici de l’activitat d’una escola d’educació de temps lliure infantil i juvenil
Llei 10/2006 integral de joventut, de 26 de juliol de 2006, del Govern de les Illes Balears. BOIB núm.109, 03/08/2006.
Modificacions de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico
Model de representació apud acta electrònic

Enllaços Relacionats: