Inici El Consell Tràmits
 

3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.Darrera modificació: 26/07/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques. S'entén per centres turístics recreatius, esportius, culturals o lúdics els establiments que disposen d'àrees en les quals, de manera integrada, se sitúen les activitats pròpies dels parcs temàtics o d'atraccions o bé activitats de caire esportiu, cultural, recreatiu o d'oci.

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat.
 
Requisits a complir: Disposicions específiques pel que fa a l'activitat declarada:
Art. 61 al 62 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol (Empreses d'activitats turístiques d'esbarjo, esportives, culturals i lúdiques)
Art. 119 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Empreses d'activitats turístiques d'esbarjo, esportives, culturals i lúdiques)

Disposicions generals:
Art. 19 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol (Deures de les empreses turístiques)
Art. 84 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Informació en relació amb els serveis turístics)
Art. 151 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Fulls i mitjans de comunicació de queixes)
 
Documentació a presentar: Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT:
 
- Model de DRIAT degudament emplenat
- Acreditació de la representació, si és el cas
- Justificant del pagament de la taxa

Documentació a presentar a efectes de comprovació a requeriment de l'Administració, amb posterioritat de la DRIAT: (Aquesta documentació es podrà presentar voluntàriament per part de l'interessat, juntament amb la documentació exigida, sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents).

- Memòria de descripció de l’activitat
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud i documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: 61,50 euros
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable d'inici d'activitat turística de centres que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques
Modelo de declaración responsable de inicio de actividad turística de centros que tienen por objeto actividades recreativas, deportivas, culturales o lúdicas
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (diverses activitats)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico