Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de MenorcaDarrera modificació: 30/03/2019Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquest ajut de minimis és:
- donar suport tècnic als fabricants industrials mitjançant la presència dels productes dels fabricants industrials d'aquests sectors, com a expositors o com a visitants, a fires professionals fora de l’illa de Menorca per tal d'establir relacions comercials.
- donar suport a les associacions empresarials de Menorca o agrupació d'associacions empresarials de Menorca per tal de promocionar els productes de les empreses menorquines.

Les actuacions s'han de realitzar en el període comprès entre dia 5 de novembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria, exceptuant l'assistència a fires de la línia 1, en què el període subvencionable és de dia 16 d'octubre de l'any anterior al de la convocatòria a dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Per a la línia 1: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que tenguin el domicili social i un establiment operatiu a Menorca, que siguin fabricants i productors i que estiguin donats d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent. Queden exclosos d'aquesta línia els artesans no agroalimentaris.

Per a la línia 2: Les associacions empresarials l'actuació de les quals sigui d'àmbit insular de Menorca, agrupacions d'associacions empresarials d'àmbit insular de Menorca, confederacions d'associacions empresarials d'àmbit insular de Menorca o similars.

Per a la línia 3: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que compleixin, d'acord amb la Llei 4/1985, de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania, i normativa de desplegament, els requisits següents i que tenguin el domicili social i un establiment operatiu a Menorca:
Les empreses han de tenir el document de qualificació artesanal (DQA)
Els mestres artesans han de tenir la carta de mestre artesà (CMA)
Els artesans han de tenir la carta d’artesà (CA)
Estar d’alta de l’IAE relacionat amb l'ofici del qual té el DQA, CMA o CA, en cas d’estar-hi obligats
Estar d'alta durant 6 mesos a l'any en la Seguretat Social
Estar inscrits en el Registre d'empreses artesanes de les Illes Balears, en el Registre d'artesans de les Illes Balears o en el registre de Mestres artesans de les Illes Balears

Queden exclosos d’aquesta línia:
Els artesans que estiguin d'alta de l'IAE de venda ambulant
Els artesans que estiguin d'alta en l'activitat de comerç
Els formatgers i maduradors de formatge
Els artesans agroalimentaris
Les associacions artesanes de Menorca

Línia 4: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que tenguin el domicili social i un establiment operatiu a Menorca i que responguin a la definició de microempresa, petita empresa o mitjana empresa (PIME).
 
Requisits a complir: En el marc d'aquests ajuts s'estableixen quatre línies:

Línia 1. Ajuts per als fabricants i productors de Menorca (exceptuant els artesans no agroalimentaris):

a) Assistència a fires professionals fora de l'illa de Menorca, com a expositors o com a visitants:
El lloguer o la despesa generada per l'ús de l'espai i el muntatge de l'estand així com les despeses del muntatge de la sala d'exposicions o exposició individual o col·lectiva.
Els desplaçaments fora de Menorca i l'estada a l'hotel per assistir a les fires professionals.
b) Actuacions de promoció exceptuant descomptes comercials i el cost del producte utilitzat en les degustacions.
c) Creació i manteniment de perfils socials i pàgines web.

Línia 2. Ajuts per a les associacions empresarials o agrupacions d'associacions:
a) Actuacions de promoció exceptuant el cost del producte utilitzat per a les degustacions.
b) Creació i manteniment de perfils socials i pàgines web.

Línia 3. Ajuts per als artesans de Menorca
a) Assistència dels artesans de Menorca com a expositors a les fires professionals i artesanes fora de l'illa de Menorca:
El lloguer o la despesa generada per l'ús de l'espai i el muntatge de l'estand, així com les despeses del muntatge de la sala d'exposicions o exposició individual o col·lectiva.
Els desplaçaments fora de Menorca i l'estada a l'hotel per assistir a les fires professionals.
b) Actuacions de promoció exceptuant descomptes comercials i el cost dels productes propis utilitzats per les promocions.
c) Creació i manteniment de perfils socials i pàgines web.

Línia 4. Ajuts per a les microempreses, petites empreses o mitjanes (PIME) per a la transformació del model de negoci a través de la digitalització dels actius i un major ús de la tecnologia a fi de transformar el model de negoci mitjançant la contractació de serveis tecnològics a proveïdors especialitzats.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es. Facultativament, i només en el cas de les persones físiques, es poden presentar psencialment de conformitat amb el que estableix l'apartat 5.b d'aquesta base.

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

A. Documentació administrativa

a. Si el sol·licitant és persona física, DNI.
b. Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari, de conformitat amb els estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c. Si el sol·licitant és persona jurídica, CIF del sol·licitant.
d. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua qui presenta la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que la presenti una persona diferent (annex I).
e. Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de sol·licitar l'ajut totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
f. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i NIF del representant.
g. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
h. Declaració responsable del sol·licitant o del seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
i. Declaració responsable relativa al Reglament comunitari de minimis aplicable i als ajuts rebuts en concepte de minimis (annex V).
j. Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
k. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social. Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i el certificat de situació en el cens d'Activitats Econòmiques de l'AEAT. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels convenis adequats que li ho permetin (annex I).

B. Documentació específica

l. Per a la línia 1:
- Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques i darrer rebut de pagament o document que acrediti que està exempt del pagament.
- Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat)(vegeu base 13).

m. Per a la línia 2:
- Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat)(vegeu base 13).

n. Per a la línia 3:
- Document de qualificació artesanal, la carta de mestre artesà o la carta artesana.
- Document justificatiu d’estar d’alta de l’IAE, en cas d’estar-hi obligats.
- Els rebuts de pagament a la Seguretat Social per tal de demostrar que està d'alta com a mínim durant 6 mesos a l'any (per poder determinar aquest període es comprovaran els dotze mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud).
- Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat)(vegeu base 13)

o. Línia 4:
- Documentació que es consideri adient per a justificar l’aplicació dels criteris de valoració prevists a la base 8.7.3.
- Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat)(vegeu base 13)

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), f) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins l'1 d'octubre de 2019
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Per correu postal certificat
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria dels ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca
Bases de la convocatòria dels ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca (annex 3)
Model de sol·licitud d'ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca (annex 4)
Model de sol·licitud d'ajuts per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico