Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a esportistes individuals menorquins o residents a l'illa de Menorca i destacats en la temporada 2019-2020Darrera modificació: 13/08/2020Objecte del Tràmit: Les presents bases tenen com a objecte finançar la preparació i participació dels esportistes d'esports individuals menorquins, o residents a l'illa de Menorca, amb llicència federativa balear, a partir de la categoria infantil i considerats esportistes d'elit, és a dir destacats per les seves actuacions i classificació en campionats d'Espanya, d'Europa i del món i en competicions o rànquings oficials d'àmbit nacional i internacional, així com seleccionats per la federació corresponent per representar Espanya en competicions internacionals dins el període de la temporada 2019-2020.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar:
 
Requisits a complir: Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques que compleixin les condicions següents:
Ser esportistes d'esports individuals i d'elit, l'any 2019, en una categoria igual o superior a la categoria infantil.
Ser de nacionalitat espanyola i estar en possessió d'una llicència expedida o homologada per la federació balear corresponent.
Haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció dins del període de la temporada 2019-2020.

Tenir la consideració d'esportistes d'elit o destacats pel Consell Insular de Menorca segons la base primera (finalitat d'interès públic); és a dir, que hagin assolit un dels mèrits esportius següents:
Ser seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles d'una determinada modalitat esportiva per representar Espanya en competicions internacionals dinsd el període de la temporada 2019-2020.
Estar classificats entre els tres primers en el campionat d'Espanya d'una determinada modalitat esportiva dins del període de la temporada 2019-2020.
Estar classificats entre els deu primers en el campionat d'Europa d'una determinada modalitat esportiva dins del període de la temporada 2019-2020.
Estar classificats entre els quinze primers en el campionat del món d'una determinada modalitat esportiva dins del període de la temporada 2019-2020.
Tenir una posició en el rànquing nacional entre els 10 primers, en el rànquing europeu entre els 20 primers o en el rànquing mundial entre els 25 primers, tots ells elaborats dins del període de la temporada 2019-2020.

Seran exclosos d'aquests ajuts els esportistes en què recaigués una sanció disciplinària esportiva de caràcter greu o molt greu; una sanció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu, o una sanció penal.

En queden exclosos els esportistes considerats professionals.
 
Documentació a presentar: L’imprès de sol·licitud ha d'anar acompanyat dels documents següents:
1. Memòria d'actuació justificativa del període de la temporada 2019-2020 amb la relació dels mèrits esportius assolits durant el mateix any degudament acreditats (annex 4) mitjançant el certificat de la federació esportiva corresponent.
2. Balanç de despeses i ingressos del període de la temporada 2019-2020; del cost de les activitats realitzades a fi d'aconseguir els mèrits que es presenten i en què figuri que resten a disposició del Consell Insular de Menorca les factures o una altra documentació que acrediti les dades incloses en aquest balanç (annex 5).
3. Certificat d'empadronament a qualsevol dels municipis de l'illa de Menorca o còpia del DNI en què figuri que l'esportista és nascut/a a Menorca.
4. Còpia de la llicència federativa balear corresponent a la temporada 2019-2020.
Es podran sol·licitar noves dades esportives o d'un altre tipus o l'ampliació de les que s'estimin d'interès per considerar la sol·licitud.

S’ha d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Còpia del DNI de la persona interessada. En el cas de ser menor d’edat s’haurà de presentar també còpia del DNI del pare/mare o tutor del sol·licitant.
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex d’aquestes bases (annex 1).
d) Declaració responsable de les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per la mateixa activitat (annex 2).
e) Document de designació de compte bancari de l'esportista o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la tresoreria general del CIM (annex 3).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a i e en el cas que aquesta consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud.
Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de l'LPACAP).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó/Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud
2. Presentar la documentació requerida

Terminis de ciutadà: 30 dies des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: 2 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'anuncis del Consell Insular de Menorca
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria d'ajuts dins el programa d'ajuts per a esportistes menorquins o residents a l'illa destacats durant 2019-2020 en esports individuals
Bases de la convocatòria d'ajuts als esportistes menorquins i/o residents a Menorca destacats en esports individuals
Model de sol·licitud d'ajuts als esportistes menorquins i/o residents a Menorca destacats en esports individuals
Declaració responsable d'ajudes sol·licitades i rebudes (Ajuts als esportistes menorquins destacats en esports individuals - annex 1)
Declaració responsable d'ajudes sol·licitades i rebudes (Ajuts als esportistes menorquins destacats en esports individuals - annex 2)
Document de designació de dades bancàries
Memòria d'actuació justificativa (Ajuts als esportistes menorquins destacats - annex 4)
Balanç de despeses i ingressos (Ajuts als esportistes menorquins destacats - annex 5)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico