Inici El Consell Tràmits
 

Autorització per a la creació de refugis de faunaDarrera modificació: 10/07/2015

Tramitar

Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar l'autorització de la creació d'un refugi de fauna
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: - D’ofici per part del Consell Insular de Menorca o de l’ajuntament.
- A instància de part de la propietat.
 
Requisits a complir: Els establerts a la Llei Balear de Caça.
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
2. Còpia simple de les escriptures o nota registral de totes les parcel·les que integren del Vedat
3. Fotocopia DNI de la propietat
4. Full del pagament de la taxa de tramitació
5. Resguard del pagament de la taxa
6. Plànol cadastral escala 1:10000 de la situació amb els límits del refugi de fauna sol·licitat
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (Maó -Ciutadella) / Sa Granja / Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud, adjuntant la documentació relacionada més amunt.
2. Realitzar el pagament de la taxa de tramitació.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: Pendent de determinar
Tarifes aplicables: Pendent de determinar
Resposta al ciutadà: Personalment o per correu certificat
 
Marc Legal: Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversitat
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Els models de sol·licitud es troben en preparació
 


Documents Relacionats: