Ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit socialDarrera modificació: 01/02/2020

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Les ajudes tenen com a objecte el finançament de projectes d'activitats de serveis socials dins l'àmbit de Menorca que contribueixin a fomentar l'autonomia personal, la qualitat de vida i en definitiva un major benestar social dins els camps de la dependència i la promoció de l'autonomia de la gent gran, pobresa, malaltia crònica i atenció a la família, així com el manteniment de les entitats sense ànim de lucre que els duen a terme.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Benestar Social
 
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar la subvenció les entitats i associacions privades sense ànim de lucre que es dediquen a l’atenció i a la millora de les condicions de vida dins dels camps relacionats a l’objecte d’aquestes bases i aportin al projecte no menys del 20 % del cost total final d'aquest. A més han de complir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes.
b) Estar inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials, o haver-ho sol·licitat, d'acord amb el que preveu el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials suprainsulars.
En el cas d'entitats d'àmbit territorial més ampli, en el Registre de Serveis Socials que correspongui, sempre que puguin demostrar la repercussió de la seva acció dins Menorca.
En ambdós casos, abans de la concessió, s'ha de poder acreditar la inscripció en el registre corresponent.
c) Disposar de l'autorització de servei social, si escau, per prestar-lo, segons el decret esmentat en l'apartat anterior.
d) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Han d'actuar dins l'àmbit territorial de Menorca. En el cas que el seu àmbit d'actuació sigui més ampli, s'ha de demostrar i justificar la repercussió i la incidència de la seva acció dins l'àmbit menorquí o s'ha de presentar un programa específic per a Menorca.
e) Les diferents delegacions, legalment constituïdes, d'una mateixa entitat privada sense ànim de lucre es poden presentar a aquesta convocatòria si presenten programes específics diferenciats que gestionin de forma autònoma cadascuna d'elles, sempre que no actuïn sobre un mateix municipi.
f) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions amb el Consell Insular de Menorca, en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció.
g) No estar integrades en una fundació que s’hagi constituït amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell Insular de Menorca, o el patrimoni fundacional de la qual, amb caràcter de permanència, estigui format en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per l’Administració insular.
h) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
2. En qualsevol cas, no en poden ser beneficiàries les entitats en què concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.
 
Requisits a complir: La finalitat és el foment de les associacions i entitats no lucratives que millorin l'oferta de prestacions de serveis socials existents a Menorca, les quals contribueixen a aconseguir un major benestar i cohesió social.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.
2. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa general:
a) Si el sol·licitant és persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre que correspongui. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts han d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.
b) Certificat de l’entitat on constin els actuals membres de la junta directiva o òrgan directiu competent (annex 2).
c) Còpia del DNI del representant legal de l’entitat.
d) Còpia del document d'identificació fiscal del sol·licitant o CIF de l’entitat.
e) Còpia d'autorització actualitzada per prestar el servei social, d’acord amb el que estableix el Decret 10/2013, de 28 de febrer, en el cas que l'entitat tengui el domicili dins del territori de les Illes Balears, o la que correspongui segons el cas. En el supòsit d'estar en tràmit d'obtenir-la, còpia d'haver-la sol·licitada.
No cal aportar l'esmentada còpia d'autorització si l'ha emesa el Consell Insular de Menorca, que la inclourà d'ofici a l'expedient.
f) En el cas d'empreses, han de presentar la documentació justificativa d'estar d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent.
g) Certificat de l'acord d'aprovació del pressupost de l'entitat, corresponent a l'exercici pel qual es demana ajut (s'ha d'incloure en el text el certificat del pressupost aprovat).
h) Document de designació de compte bancari de l'entitat (annex 4) segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la tresoreria general del CIM, cosa que s'ha de fer constar expressament.
i) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no estar sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició d'entitat beneficiària de les subvencions públiques (annex 3).
j) Certificats o acreditacions d’estar al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal i de la comunitat autònoma, així com de les obligacions a la seguretat social, els quals han d’estar vigents en el moment en què es presenti la sol·licitud i la justificació.
k) Declaració responsable que l’entitat no realitza cap activitat econòmica, si escau (annex 7).
l) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat relativa a la totalitat d’ajuts públics o d’ens privats finançats amb fons públics rebuts en concepte de minimis durant els exercicis fiscals 2015, 2016 i 2017 (annex 7).
m) Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (annex 3).
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), c), d) i h) en el cas que ja constin en els arxius del Consell Insular de Menorca. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

Documentació específica:
n) Projecte explicatiu del servei o serveis i activitats (si es demana la subvenció per a serveis diferenciats s'han d'explicar cadascun d'ells) per als quals se sol·licita la subvenció, acompanyat del seu pressupost específic d'ingressos i despeses (annex 5). En l’apartat d’ingressos s’han de desglossar les subvencions sol·licitades i/o rebudes per a la mateixa activitat, que en cap cas poden superar el cost total del projecte o activitat. Així mateix, s'ha d'especificar l'origen previst dels altres ingressos i especificar-los (quotes de socis, donacions privades, beneficis activitats i superàvits, si escau, etc.).
o) Si escau, la documentació acreditativa prevista en el punt 10.6 referida al voluntariat.
p) Acreditació d'haver rebut altres ajuts pel mateix projecte/activitat. En el cas en què no es pugui aportar l'esmentada acreditació en el moment de la sol·licitud, s'ha de presentar una declaració responsable (annex 6).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion001
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: 17 de març de 2020 - 30 dies hàbils des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Seu electrònica
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria dels ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social
Bases dels ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social)
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social) (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social) (annex 3)
Document de designació de dades bancàries
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social) (annex 5)
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social) (annex 6)
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social) (annex 7)
Model de sol·licitud d'ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre (programes d'atenció a persones en l'àmbit social) (annex 8)
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web sobre adopcions i acolliments Web sobre adopcions i acolliments Aquí podeu informar-vos dels tràmits i procediments que s'han de seguir per adoptar o acollir un menor.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualització de dades del títol de família nombrosa Actualització de dades del títol de família nombrosa
Salut jove Salut jove
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS