Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associatsDarrera modificació: 18/08/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar estades terapèutiques o residencials a centres ubicats fora de l’illa de Menorca i a subvencionar desplaçaments i allotjaments de les persones usuàries d’aquests centres o dels seus familiars. Aquestes estades terapèutiques o residencials han d’estar adreçades a persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica o abordar situacions amb dificultats per addiccions o trastorns de conducta.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social i família
 
Qui ho pot demanar: Les persones físiques majors de 18 anys o menors emancipats, amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, o amb dificultats per addiccions o trastorns de conducta, o els seus representants legals que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i justifiquin la necessitat de recurs residencial i/o terapèutic i la impossibilitat o no adequació d’accés a un recurs adient a la xarxa pública de serveis socials o de salut de Menorca.

 
Requisits a complir: - Estar empadronat en un municipi de Menorca al temps de presentació de la sol·licitud, excepte en els casos de petició de renovació d’ajuts concedits en anteriors convocatòries respecte del mateix recurs que es sol·licita.
-Ser major de 18 anys o bé menors emancipats. - Estar dins els sectors de població objecte de la convocatòria, és a dir, persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, persona que presenta dificultats per addiccions, o situacions de desprotecció de menors.
- Justificar, mitjançant informes professionals, la necessitat de recurs residencial i/o terapèutic i la impossibilitat o no adequació d'accés a un recurs adient a la xarxa pública de serveis socials o de salut de Menorca.
 
Documentació a presentar: -Informe social i proposta de finançament emesa pels serveis socials comunitaris bàsics que corresponguin
-Còpia del DNI del sol·licitant i/o del seu representant
-Còpia de l’acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, i còpia del DNI del representant.
-Còpia del certificat d’empadronament, segons escaigui
-Justificació dels ingressos i les rendes de la persona beneficiària així com dels ingressos per altres ajudes amb la mateixa finalitat, o si pertoca, còpia de la seva declaració de la renda
-Còpia del llibre de família de la persona beneficiària
-Declaració jurada del sol·licitant de no haver rebut ajudes econòmiques, en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte o, en el cas d’haver-ne rebudes, que no cobreixin totalment la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantia rebuda (annex individual núm. 2).
- Informes socials, psicològics i mèdics que corresponguin i justifiquin les circumstàncies que motiven la petició de l’ajut, així com informació sobre les característiques del centre sol·licitat i/o informe d’evolució de l’usuari del centre terapèutic o residencial.
-Còpia del certificat oficial del grau de discapacitat o resolució de reconeixement de situació de dependència, si pertoca, expedida per l’Administració autonòmica competent.
-Documentació de designació de compte bancari de la persona beneficiària o del seu representant, en el seu cas, segons model facilitat per el Consell Insular de Menorca (annex 3).
-Declaració responsable signada per la persona beneficiària o per el sol·licitant, si és una persona distinta de la persona beneficiària, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003 (annex 4)
-Declaració jurada d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la hisenda de l’Estat i amb la de la CAIB, si escau, també amb la Seguretat Social, quan no s’hagi autoritzat al Consell Insular a consultar la situació.
-Còpia de la/les factura/es que justifiquin el cost de l’activitat realitzada, a nom de la persona beneficiària de l’ajuda o del seu representant legal, si escau.
(JUSTIFICACIÓ)
-Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o la unitat familiar que sol·licita l’ajuda.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 30 de setembre de 2018
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, de 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 196, de 31/12/05)
- RD 887/2006, de 21 de juliol, per el què s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Bases d’execució del Pressupost del Consell Insular en vigor (BEP 2018)
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web sobre adopcions i acolliments Web sobre adopcions i acolliments Aquí podeu informar-vos dels tràmits i procediments que s'han de seguir per adoptar o acollir un menor.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web de l'Escola de Salut Pública Web de l'Escola de Salut Pública L’Escola de Salut Pública gaudeix d'una àmplia trajectòria al servei de la formació i innovació científica en el camp de la salut pública
Projecte ITACA Projecte ITACA ITACA és un estudi d'avaluació de l'efectivitat d'un tipus d'intervenció en una sèrie d'Instituts d'Educació Secundària amb la finalitat de disminuir la prevalença del tabaquisme.
Salut jove Salut jove
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Activitats temps lliure Activitats temps lliure Activitats puntuals d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS