Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als jovesDarrera modificació: 28/03/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de joventut.
L’objecte dels ajuts és col·laborar amb els ajuntaments en el finançament dels projectes de d'activitats que ofereixen durant tot l'any els serveis d'informació juvenil i els casals de joves a la gent jove.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Els ajuntaments de Menorca.
 
Requisits a complir: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:
a) Línia de subvenció per als serveis d'informació jove inscrits al Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'informació Jove que compleixin amb les obligacions previstes en el Decret 35/1999, de 9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d'informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove. També han de complir el que estableixen l'article 37, Concepte i principis de la informació juvenil, de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i la Carta Europea d'Informació Juvenil (ERYCA).
b) Línia de subvenció per als casals de joves que disposin de personal amb la titulació requerida en la normativa aplicable.
Els ajuntaments es poden acollir a una línia de subvenció o a les dues.
Les persones que treballin com a professionals o com a voluntariat en contacte amb menors alhora de dur a temes les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, han de disposar d'un certificat que acrediti la manca de delictes de naturalesa sexual, en compliment del que estableixen la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, i la Llei 45/2015, de voluntariat, que estableixen l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.
 
Documentació a presentar: A) Documentació administrativa general
a) Certificat o còpia del document acreditatiu del nomenament de representant legal.
b) DNI del representant legal.
c) Còpia del NIF de l’entitat.
d) Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'ajuntament de presentar la sol·licitud de subvenció a la convocatòria.
e) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003, el model del qual s’adjunta com a annex d’aquestes bases (annex IV).
f) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributaries davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Menorca. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries (annex I).
L'obligació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca es comprovarà d'ofici.
g) Document de designació de compte bancari de l’empresa segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria General del CIM
h) Certificat de Secretaria en què s’indiqui la dotació pressupostària municipal destinada exclusivament a joventut dins el darrer pressupost general de l’Ajuntament especificant els diferents capítols del pressupost, i les dades de població del darrer padró d’habitants oficial on es faci constar el cens de població corresponent a la franja d'edat de 14 a 30 anys.

El Consell Insular de Menorca aportarà d'ofici la certificació acreditativa de la integració del servei d'informació juvenil en la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de Menorca, així com la seva inscripció en el Cens.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a, b, c i g quan aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I).

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
a) Projecte del Servei d'informació Jove amb descripció de les funcions i serveis programats i portats a terme durant l'any en curs, que inclogui el pressupost anual, detallat i desglossat, del projecte presentat per a ser subvencionat (annex II).
b) Projecte del Casal de Joves que inclogui el projecte d'activitats, funcions i serveis programats i portats a terme l'any en curs, que inclogui el pressupost anual, detallat i desglossat, del projecte presentat per a ser subvencionat (annex III).
c) Relació del personal contractat i de la seva titulació, i del personal temporal que s’hagi de contractar quan es duguin a terme activitats específiques. S’ha d’indicar si serà personal contractat directament per l’entitat o mitjançant un contracte de serveis amb una altra entitat o empresa, així com la despesa que representarà per a l'ajuntament.
En cas de contractació directa per l'ajuntament, cal especificar la duració i la categoria del contracte i el tipus de jornada. Per a la corresponent valoració, s’ha d'adjuntar, per a cadascuna de les persones contractades, la documentació següent:
c.1. Copia del contracte laboral o contracte per prestació de servei
c.2. Còpia del títol d'informador jove, de monitor o de director d'activitats de temps lliure, segons s’escaigui
d) Registre mensual de les consultes rebudes l'any anterior pel servei d'informació juvenil d'acord amb el sistema de registre proporcionat pel INJOVE/CIM, que s'adjunta com a annex V.
e) Per a cadascuna de les persones voluntàries que participin en els projecte d'activitats, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
e.1. Acord d'incorporació, d'acord amb el que preveu la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat
e.2. Relació de funcions que desenvolupa
e.3. Assegurança que cobreixi els risc d'accidents i malalties derivats de l'activitat voluntària
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de demanar el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 27 d'abril de 2017
Terminis del Consell Insular: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuit
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Bases de la convocatòria d'ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació i d'activitats de dinamització per als joves
Annex 1: Model de sol·licitud d'ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil
Annex 2: PROJECTE D'ACTIVITATS DEL SERVEI/CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE
Annex 3: PROJECTE D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
Annex 4: DECLARACIÓ RESPONSABLE
Annex 5: REGISTRE CONSULTES DEL SERVE D'INFORMACIÓ JUVENIL
Annex 6: ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ
Annex 7: MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DEL SERVEI/CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE I MEMÒRIA ECONÒMICA
Annex 8: MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES I MEMÒRIA ECONÒMICA
Annex 9: CERTIFICAT ECONÒMIC SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL
Annex 10: CERTIFICAT ECONÒMICA ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PER AL JOVENT

 
 
 
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
Pla +TIC Pla +TIC
Salut jove Salut jove
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS