Inici El Consell Tràmits
 

Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)Darrera modificació: 01/01/2021Objecte del Tràmit: Obtenir el visat de les autoritzacions de transport privat complementari de viatgers (VPC), que es realitza cada dos anys (els anys imparells).

Les autoritzacions que havien de visar l'any 2021 es visaran el 2022 (el visat es retarda un any).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

 
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
 
Requisits a complir: - Ser persona capacitada legalment o representant legal.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.
 
Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud (per duplicat)
- DNI (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'orgien (estrangers)
- Alta o darrer rebut de l'IAE o certificat d'estar-ne exempt.
- Certificat de l'administració d'hisenda, acreditant que no té deutes amb aquest organisme (excepte si ja teniu altres autoritzacions).
- Certificat de la seguretat social, acreditant que no té deutes amb aquest organisme (excepte si ja teniu altres autoritzacions).
- Documentació que justifiqui el nombre de treballadors i, en el seu cas, d'altres persones que assisteixin de manera habitual als diferents establiments de l'empresa.
- Permís de conduir.
- TC2.
- Permís de circulació del vehicle.
- Targeta d'inspecció tècnica (ITV al corrent de revisió del vehicle)
- Full de pagament de la taxa.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar terlemàticament la documentació sol·lcitada.
Terminis de ciutadà: Per corregir deficiències, 10 dies. Per rehabilitació, 1 any.
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: 2021: 23,23 euros
Resposta al ciutadà:
 
Marc Legal: Llei 16/87, d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació del ROTT
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents Relacionats:
 
Informació sobre la tramitació del visat d'autoritzacions de transport - anys 2020 i 2021
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, que estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Documentació a presentar (visat transport privat complementari de viatgers)
Model de sol·licitud de visat de targetes de transport
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico