3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatgesDarrera modificació: 10/01/2019

Tramitar

Objecte del Tràmit: Inscripció en el registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics dels habitatges objecte de comercialització com estades turístiques, que es trobin ubicats a una de les zones declarades aptes i compleixin els requisits establerts a la normativa turística.

INICI DE L'ACTIVITAT:
La facultat d'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.


 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Tots els ciutadans interessats.
 
Requisits a complir: Podeu consultar els requisits a l'enllaç següent.

http://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=49287
 
Documentació a presentar: - Model de DRIAT degudament emplenat
- Acreditació de la representació, si és el cas

Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT:
- Acreditació de la personalitat jurídica de la persona declarant, si fos el cas.
- Assegurança de responsabilitat civil subscrita per l'empresa comercialitzadora on es detalli el nom de l’estada i adreça, en el cas de assegurances que incloguin més d’un habitatge també haurà de constar el nom i adreça dels habitatges que queden coberts:
·La pòlissa d'assegurança a de ser per un import mínim de 300.000 €, amb una fiança màxima de 600 € per sinistre que cobreixi la responsabilitat civil per danys corporals o materials que puguin sofrir els usuaris dels habitatges durant les seves estades.
·Pel que fa a habitatges residencials sotmesos al règim de propietat horitzontal, la pòlissa haurà de cobrir a més els danys que eventualment puguin ocasionar les persones usuàries a la comunitat de propietaris.
- Annex 6 del Decret 20/2015- Requisits mínims per a la inscripció d'habitatges objecte de comercialització turística
- Justificant del pagament de la taxa

En el cas d’habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal hauran d’afegir:
-En cas que els estatuts no impedeixin o permetin la comercialització d’estades turístiques s’haurà de presentar la prova de la inscripció al Registre de la Propietat de que és possible fer ús dels habitatges de la comunitat com a estades turístiques. (Nota informativa del Registre de la Propietat de l’habitatge on es detalli que és possible fer l’activitat)
-En cas de que no hi hagi estatuts s’haurà de presentar la prova de la inscripció al Registre de la Propietat de que és possible fer ús dels habitatges de la comunitat com a estades turístiques. (Nota informativa del Registre de la Propietat de l’habitatge on es detalli que és possible fer l’activitat)

Documentació a presentar a efectes de comprovació a requeriment de l'Administració, amb posterioritat de la DRIAT: (Aquesta documentació es podrà presentar voluntàriament per part de l'interessat, juntament amb la documentació exigida, sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents)
-Plànol de distribució i mobiliari a escala de l’habitatge.
-Rebut actual corresponent als subministraments individuals d’aigua i electricitat
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la declaració responsable i la documentació necessària.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Taxa: 15,30 € per plaça
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Llei 8/2012 , de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015 , de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges
-Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s'autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
-Instrucció per a la unificació de criteris interpretatius a l'illa de Menorca en relació a l'aplicació de la Llei 6/2017, de 31 de Juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de Juliol, del Turisme de les illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) de comercialització d’estades turístiques a habitatges
Declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) de comercialización de estancias turísticas en viviendas
Aprovació definitiva delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial a l’illa de Menorca
Llei 6/2018, Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Annex 6 del Decret 20/2015, de requisits mínims per a la inscripció d’habitatges objecte de comercialització turística
Anexo 6 del Decreto 20/2015, de requisitos mínimos para la inscripción de viviendas objeto de comercialización turística
Fulls de reclamacions de turisme
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Model de consentiment per consultar dades d'altres administracions
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (estades turístiques)
Instrucció per a la unificació de criteris interpretatius a l'illa de Menorca, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges
Model de declaració jurada sobre zones comunes dels habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Enllaços Relacionats:
 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS