Ajuts per al suport a les confraries de pescadors de MenorcaDarrera modificació: 07/06/2018

Tramitar

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquest ajut és donar suport a les actuacions de les confraries de pescadors de Menorca per a la realització d’activitats que, d’acord amb la normativa vigent, suposin el compliment de les seves funcions com a òrgans de consulta i col·laboració amb l'Administració, dutes a terme des del dia 15 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 2 de novembre de l'any en curs.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser beneficiaris d’aquest ajuts les confraries de pescadors de Menorca constituïdes en base al previst en el Decret 61/1995, de 2 de juny (BOIB núm. 80 de 24.6.1995).
2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: 1. Són objecte de subvenció les següents actuacions dutes a terme per les Confraries de pescadors en compliment de les seves funcions com a òrgans de consulta i col·laboració amb l'Administració, recollides en el Decret 61/1995, de 2 de juny, pel qual es regulen les Confraries de Pescadors:
a) Actuar com òrgans consultius de l’Administració en totes aquelles qüestions que afecten la pesca marítima i que li siguin sotmeses.
b) Emetre informe previ en relació amb els projectes de disposicions de caràcter general que regulin la pesca quan, per la seva transcendència i afectar els seus respectius àmbits territorials, se‘ls hi sol·liciti per l’Administració.
c) Elevar informes i propostes a l’Administració, sobre les matèries objecte de la seva competència.
d) Confeccionar les estadístiques de captures d’acord amb les instruccions de l’Administració.
e) Vigilar el compliment de l’obligació de desembarcament als ports i la venda en la llotja i punts autoritzats en el seu defecte, de la totalitat de les captures; i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comercialització, fins a la primera venda.
f) Sotmetre a l’Administració, per a la seva consideració, si és necessari, propostes de plans de pesca amb la finalitat d’equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.
2. Les activitats subvencionables hauran de ser realitzades des del dia 15 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 2 de novembre de l'any en curs.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es»

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa
a) CIF de l’entitat
b) Document que acrediti que la confraria de pescadors està legalment inscrita en el Registre Oficial de Confraries de Pescadors i de les seves Federacions, així com els
estatuts i de les seves modificacions, degudament inscrits en l’esmentat registre.
c) Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar el certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i NIF del representant.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
g) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributaries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.
El sol·licitant pot substituir les certificacions esmentades per una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions quan l'import de la subvenció sol·licitada no superi els 3.000 € (art. 11.f TRLGSIB).
i) Document justificatiu d’estar d’alta de l’IAE, en cas d’estar-hi obligats o declaració responsable de no estar obligats. (Emplenau l'annex II, punt 4).

Documentació específica
j) Memòria indicativa de les actuacions subvencionables realitzades.
k) Relació nominativa de les despeses realitzades i detalls d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat (annex IV).
l) Certificat emès pel secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, sobre les dades que a continuació s’indiquen:
- Nombre mitjà de barques durant l’any anterior al de la convocatòria.
- Volum mitjà de vendes durant l’any anterior al de la convocatòria.
- Nombre mitjà de socis durant l’any anterior al de la convocatòria.
m) Compromís de presentar en el moment de la justificació un estudi específic de les captures dutes a terme durant l'any 2017 en comparació a altres anys anteriors per poder valorar l'estat de les zones de captura. En el cas de confraries que pesquin dins la reserva del nord de Menorca hauran d'especificar aquesta zona en concret.

3. Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels mitjans adequats que li ho permetin (annex I).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), d) i g) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de demanar el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 9 de juliol de 2018 - 1 mes des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: 2 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Publicació en el BOIB sens perjudici de notificar-la individualment
 
Marc Legal: - Bases de la convocatòria.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reglament de la Llei General de Subvencions (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de es Illes Balears
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Consorci de residus i energia Consorci de residus i energia Visita el web del Consorci de residus urbans i energia de Menorca, ens integrat pel Consell i els vuit ajuntaments de l’illa.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS