Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a les escoles municipals de música de MenorcaDarrera modificació: 08/10/2019Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i Llei 6/1994, d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.
L’objecte d’aquests ajuts és col·laborar amb els ajuntaments en la tasca de formació musical que es desenvolupa als diferents pobles de Menorca.
La finalitat d’aquests ajuts és garantir a tots els ciutadans de Menorca una oferta pública no reglada d’ensenyament musical, consolidant i/o ampliant la xarxa d’escoles municipals de música de la nostra illa.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de cultura, educació, joventut i esports
 
Qui ho pot demanar: 1. Podran ser objecte de subvenció les activitats docents i els cursos desenvolupats al llarg del curs escolar 2018-2019 per les escoles municipals de musica.
2. Per tant queden exclosos del procediment de concessió d’ajuts establerts a aquestes bases les escoles de música de caràcter privat.
 
Requisits a complir: Poden ser beneficiaris els ajuntaments que comptin amb escoles municipals de música que tenguin un projecte pedagògic.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa general
a) En ser el sol·licitant una entitat local (municipi), la sol·licitud ha d’anar signada pel representant legal d’aquesta entitat, i si fos necessari pel seu règim de funcionament, s’ha d’aportar un certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern corresponent de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
b) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
c) Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social davant l’Administració de l’Estat (també es pot fer constar en l’apartat corresponent de l’imprès de sol·licitud – annex 1).
d) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat local relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades.
e) Declaració responsable signada pel representant legal que l’entitat no es està sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’inclou en l’annex 2 d’aquestes bases
f) Document de designació de compte bancari de l’entitat local segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats b i f en el cas que aquesta consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud.

Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
a) Relació de cursos impartits amb el nombre d'alumnes, referit al curs 2018-19 (també es pot indicar en el model de sol·licitud, Annex 1)
b) Relació de professors amb la titulació de cadascun, que els capacita per impartir ensenyaments musicals, referit al curs 2018-19 (també es pot indicar en el model de sol·licitud, Annex 1)
c) Plànol del local i de les aules de l’escola, acompanyat d’un croquis de la seva ubicació a la població, la direcció i el telèfon.
d) Projecte pedagògic de l’escola amb expressió dels nivells, els mètodes i els programes.
e) Pressupost de l’escola de música, del curs actual 2018-2019.
f) Memòria anual del curs 2018-2019 aprovada pel Consell Escolar que reculli les activitats realitzades i els resultats obtinguts; i la documentació complementària que, si fos el cas, resulti necessària.
Documentació econòmica justificativa del curs escolar 2018-2019, que haurà d’ajustar-se a l’art. 75 del Reglament de la Llei general de subvencions (ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i procedència; despeses i inversions realitzades, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 15 de novembre de 2019
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'edictes
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: