Inici El Consell Tràmits
 

Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB)Darrera modificació: 08/10/2019Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquesta convocatòria de minimis és establir compensacions per els titulars de les explotacions agroramaderes, per la seva contribució a la recuperació i al manteniment del paisatge rural tradicional d'alt valor ambiental i cultural. Les compensacions per als titulars de les explotacions, estaran en funció de les actuacions dutes a terme entre l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i el 31 de març de l'any següent al de la convocatòria.
L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes de minimis que regula aquesta convocatòria és l’illa de Menorca.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que siguin titulars d’una explotació agrària i que es comprometin a millorar el valor paisatgístic, a reduir els possibles impactes sobre el medi ambient i el patrimoni natural i compleixin els requisits següents:
a. L'explotació agrària ha de comptar amb un agricultor a títol principal (ATP) o agricultor professional (AP).
S’entén per ATP el treballador autònom que obtengui almenys el 50 % de la renda de l’activitat agrària i el temps de treball dedicat a activitats no relacionades amb l’activitat agrària del qual sigui inferior a la meitat del temps total de treball.
S'entén per AP la persona física que sent titular d’una explotació agrària, com a mínim el 50% de la seva renda total l’obtingui d’activitats agràries (inclou la pròpia transformació) o altres activitats complementàries, sempre i quan la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25% de la seva renda total, i el volum de feina dedicat a activitats agràries i complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una Unitat de Treball Anual.
Activitats complementàries: La transformació i venda directa de productes de l’explotació que una vegada elaborats no estiguin inclosos en l’Annex 1 del TUE, la conservació de l’espai natural i protecció del medi ambient, les activitats agroturístiques, cinegètiques i/o artesanals relacionades amb l’explotació.
La participació i presència del titular, com a conseqüència de l’elecció pública, a institucions de caràcter representatiu o en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que aquests estiguin vinculats al sector agrari.
b. L'activitat de l'explotació ha d'absorbir, com a mínim, 1 unitat de treball agrari (UTA). Per a les explotacions exclusivament de fruita, ha d'absorbir un mínim de 0,5 UTA (Annex V).
c. L'explotació ha d'estar inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA) i les dades que hi figuren s'empraran de base per calcular els requisits per poder sol·licitar el CARB (es comprovarà d’ofici).
d. Les explotacions que sol·licitin el CARB han de tenir com a màxim una càrrega ramadera d’1,5 unitats de bestiar major per hectàrea (UBM/ha). (annex V)
e. Les explotacions ramaderes hauran de complir amb el pla de gestió de dejeccions ramaderes on es tindran en compte el nombre i espècie del bestiar de l'explotació, les rotacions de les pastures, les hores d'estabulació, la distribució dels fems, etc. Aquest Pla haurà d'estar realitzat per un tècnic competent. (annex I)
El pla s'ha de presentar en el moment de justificar l’ajut concedit, sempre i quan no s'hagi presentat amb anterioritat.
f. L'explotació es compromet a no utilitzar llavors transgèniques de blat d’indi ni d’altres plantes en cap dels cultius que realitzi ni per destinar a l’autoconsum del bestiar, ni per venda, ni de forma experimental. (annex I)

2. S’entén per titular d’una explotació agrària qualsevol persona física o jurídica, agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que exploti agrícolament una o més finques rústiques.

3. Els requisits prevists en el punt 1 d’aquest article s’han de complir prèviament a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir fins que acabi el termini de justificació dels ajuts. Només es pot presentar una sol·licitud per explotació i agricultor.

 
Requisits a complir: 1. Les subvencions que es regeixen per aquestes bases són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. L'import de l'ajuda en cap cas podrà superar, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacional, el cost total de l'activitat objecte de subvenció, ni els límits establerts a l'art. 14.14 del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

3. L'obtenció concurrent d'ajudes atorgades per la mateixa finalitat per altres Administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, o de pagaments de règims d'assegurament cobreixin el mateix objecte o finalitats d'aquests ajuts, quan l'import total de les subvencions percebudes per cada beneficiari superi el cost de tota l'activitat subvencionable que s'hagi de desenvolupar, donarà lloc a la reducció proporcional que correspongui en l'import de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, fins ajustar-se a aquest límit.

4. El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i, per tant, l'entitat beneficiària ha de cercar altres fons de finançament o aportar fons propis.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud s’ha de presentar la següent documentació:

Documentació administrativa.
a) Si és persona física, DNI i, si escau, del DNI del representant.
b) Si és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o reglaments inscrits en el registre corresponent, del CIF de l’entitat i del DNI del representant.
c) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant, si escau.
d) Si es tracta d'una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (quan siguin persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
e) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
f) Declaració de complir les bones pràctiques agràries i els requisits legals de gestió (inclòs en l'Annex I).
g) Declaració responsable de complir els requisits que estableix l’art 10.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, d’acord amb el model que consta en l’Annex II, signat per cada un dels sol·licitants.
h) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (inclòs en l'Annex I).
i) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament.

Documentació específica
j) Documents que acreditin la titularitat de l’explotació (si el titular ja està inscrit a RIA, es comprovarà d'ofici).
k) Justificant de pagament del darrer rebut de la Seguretat Social o altra documentació acreditativa per tal de comprovar el compliment del requisit descrit en el punt 3.1.a).
l) Documentació corresponent a la darrera declaració de renda efectuada o altra documentació adient per tal de comprovar el compliment del requisit descrit en el punt 3.1.a) . En cas de persona jurídica, el certificat de retencions de l'empresa, el resum d'IVA i l'impost de societats.
m) En cas d'acollir-se a algun increment de l'apartat 6.2:
a. Documentació que acrediti si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari per un mínim de mitja jornada.
b. Certificat de la institució que hagi realitzat l'estudi contemplat a l'apartat 6.2.b.
c. Certificat de l'entitat amb qui es tengui subscrit l'acord de custòdia o certificat expedit pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica -CBPAE- en cas d'agricultura ecològica.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), e) i i) quan ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 18 de novembre de 2019
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera” 2019
Bases dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera”
Sol·licitud dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera” (pdf)
Sol·licitud dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera” (annex 2)
Sol·licitud de pagament dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera” (annex 3)
Sol·licitud dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera” (annex 4)
Sol·licitud dels ajuts per a promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca “Contracte agrari de la reserva de la biosfera” (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico