Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de MenorcaDarrera modificació: 20/06/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquesta convocatòria de minimis és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, des de dia 1 de desembre de l'any 2017 fins a dia 31 de desembre de l'any 2018, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar, el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions, per promocionar aquests productes.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. El Consell Insular de Menorca donarà suport a les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca en les despeses que corresponguin al període comprés entre el dia 1 de desembre de 2017 i dia 31 de desembre de 2018, i per les activitats següents:
a. despeses derivades de la gestió del llibre genealògic: local d'oficines, material d'oficina no inventariable, contractació de personal tècnic i administratiu.
b. despeses per l'elaboració d'estudis que tenguin per objectiu incrementar o millorar els productes primaris obtinguts dels animals de raça autòctona.
c. despeses de serveis de consultoria per promocionar productes nous o ja existents, derivats de la producció corresponent a cada raça autòctona.
2. L'IVA es podrà subvencionar si suposa un increment de la despesa. Per aquest motiu l'entitat interessada haurà d'acreditar que l'import abonat per aquest concepte no pot ser recuperat o compensat pel beneficiari.
3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents,
amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurement del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert.
L'elecció entre les ofertes presentades, que s'hauran d'aportar com a justificació, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria que no recaigui en la proposta econòmica no avantatjosa.
 
Requisits a complir: 1. Podran acollir-se als ajuts les associacions de ramaders que estiguin constituïdes com a persones jurídiques i que compleixin:
a. Que no tinguin ànim de lucre
b. Que estiguin reconegudes oficialment, d'acord amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria, de 8 d'octubre de 1999, per la qual es crea el registre d'Associacions de Criadors de Races de Bestiar Autòcton de les Illes Balears.
c. Que estiguin oficialment reconegudes per a la gestió del Llibre o Llibres genealògics de la raça o races autòctones, d'acord amb el Decret 64/1998, de 12 de juny, pel qual es regula la gestió dels llibres genealògics de les races autòctones de les Illes Balears.
d. Que compleixi amb les obligacions previstes a l'article 11 del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.
e. Complir els requisits exigits per l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
2. Les explotacions ramaderes integrades en l'Associació, com a beneficiaris finals d'aquesta subvenció, han de complir els següents requisits (annex V):
a. Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca, i complir la resta de requisits prevists en a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
b. Que l'explotació estigui inscrita en Registre general d'explotacions ramaderes.
c. Que l'explotació compleix amb el límit d'ajudes que s'estableix a l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, modificat pel Reglament (UE) 2019/316.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es»

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a. Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.
b. CIF del sol·licitant
c. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, hauran d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i designar representant.
d. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre.
e. NIF del representant.
f. Document que acrediti que l'associació està reconeguda oficialment, d'acord amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, de 8 d'octubre de 1999, per la qual es crea el registre d'Associacions de Criadors de Races de Bestiar Autòcton de les Illes Balears.
g. Document que acrediti que l'associació està oficialment reconeguda per a la gestió del Llibre o Llibres genealògics de la raça o races autòctones, d'acord amb el Decret 64/1998, de 12 de juny, pel qual es regula la gestió dels llibres genealògics de les races autòctones de les Illes Balears.
h. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
i. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
j. Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant.
k. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions – vegeu
annex I.
La comprovació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular es comprovarà d'ofici. Si l'import se la subvenció sol·licitada és inferior a 3.000 euros l'entitat sol·licitant pot substituir aquestes certificacions per una declaració responsable.
l. Documentació acreditativa de que les explotacions integrades de l'associació compleixen amb el límit fixat per l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, modificat pel Reglament (UE) 2019/316, què podrà consistir en una declaració responsable dels
titulars de l'explotació, la qual haurà d'ajustar-se al contingut de d'aquestes bases. (annex V)
ll. Documentació acreditativa, en el seu cas, de que no es pot recuperar ni compensar l'import assumit com a IVA objecte de petició d'ajuda.

Documentació específica
m. Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat) (vegeu base 12.2).
n. Certificat emès per el secretari de l'associació on consti el nombre de socis, l'any de fundació de l'associació i el cens d'animals qualificats per a la seva raça.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 22 de juliol de de 2019.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reglament de la Llei General de Subvencions (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol)
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases que regulen els ajuts pel foment de les races autòctones de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca (annex 3)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca (annex 4)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Consorci de residus i energia Consorci de residus i energia Visita el web del Consorci de residus urbans i energia de Menorca, ens integrat pel Consell i els vuit ajuntaments de l’illa.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS