Inici El Consell Tràmits
 

Places de residència per a estudiants a la Casa de Menorca a BarcelonaDarrera modificació: 01/06/2020Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquestes bases és regular l’accés a les places d’allotjament vacants a la Casa de Menorca a Barcelona per al curs acadèmic corresponen a l’any 2020/21, adreçades a estudiants menorquins que vulguin cursar estudis a Barcelona, en règim d’habitació compartida, sempre de conformitat amb el que estableixen aquestes bases.
La finalitat d’aquesta iniciativa és que cap persona amb voluntat i capacitat per cursar estudis que no es puguin realitzar a l’illa de Menorca no ho faci per manca de recursos econòmics.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiaris de les places estudiants empadronats a qualsevol dels municipis de Menorca que estudiïn o que iniciïn estudis universitaris de primer cicle, universitaris de segon i tercer cicle, estudis de formació professional que no es puguin cursar a Menorca, estudis oficials de durada superior a un any que no es puguin cursar a Menorca i qualsevol estudi postobligatori que s’hagi de cursar fora de l’illa, a Barcelona capital i província.
 
Requisits a complir: Les places s’adjudicaran d’acord amb el que estableixen aquestes bases.
Per a la selecció dels adjudicataris s’estableixen dos tipus de criteris:
- Criteris econòmics, que es regiran pel que disposa el punt VII de les presents bases (barem econòmic).
- Criteris acadèmics, que es regiran pel que disposa el punt VIII de les presents bases (barem acadèmic).
La selecció es farà ponderant el barem econòmic i el barem acadèmic d’acord amb el que estableixen aquestes bases, de la qual cosa resultarà la puntuació final.
Un cop obtinguda la puntuació final, les sol·licituds seran ordenades en funció de la classificació següent, seguint l'ordre de puntuació dins de cada grup:
1. Iniciació d’estudis universitaris o de grau superior de formació professional.
2. Estudis a partir de segon curs de grau universitari o segon de grau superior de formació professional.
Respecte als estudis de postgrau, es valoraran també altres estudis que es puguin considerar anàlegs. L’ordre de preferència d’aquests serà el següent:
- Màsters
- Estudis de doctorat
3. Estudis de formació professional que no es puguin cursar a l’illa de Menorca S’entenen inclosos dins aquests els de formació professional bàsica i els cicles formatius de grau mitjà.
4. Estudis oficials de durada igual o superior a un curs acadèmic que no es puguin cursar a l’illa de Menorca.
5. Qualsevol altre estudi postobligatori que s’hagi de cursar fora de l’illa.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
- Còpia del DNI del/de la sol·licitant.
- Certificat de convivència, emès per l'ajuntament corresponent, en què figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar.
- Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF de l’any 2019 referida als ingressos de l’any 2018 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys a 31 de desembre de 2018. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF de 2018. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml.
- En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o, en cas de que no existeixin els esmentats documents, declaració jurada del sol·licitant en què s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import.
- En el cas d'un estudiant que tengui un contracte de treball de 15 hores setmanals o més durant el curs 2019-20, còpia del contracte i de la vida laboral.
- Expedient acadèmic del curs 2019/20 o del darrer curs realitzat, en el qual ha de figurar la relació de totes les assignatures a les quals s'havia matriculat amb les qualificacions obtingudes.
- En el cas d'alumnes de primer curs s'han de presentar les notes de la prova que dona accés als estudis que es volen cursar.
- Els alumnes de 1r curs de màster han de presentar l’expedient de la carrera amb la mitjana ponderada. - En el cas de no haver realitzat estudis en el curs 2019-20 s'ha de presentar una declaració sobre quins són els darrers estudis als quals s'ha matriculat.
- Còpia de l’imprès de matriculació del curs 2020-2021. En el cas que es faci la matrícula per mitjans telemàtics, s’ha d’acompanyar de còpia del justificant de l’abonament bancari. En cas de no fer la matrícula completa a l'inici del curs, s'han de presentar els justificants de les posteriors matriculacions en el moment de disposar-ne.
- Els alumnes que realitzin altres estudis a institucions de reconegut prestigi han de presentar el seu currículum.
- En el cas que al nucli familiar hi hagi alguna altra persona que estudiï fora de l'illa s'ha de presentar l'expedient acadèmic i l'imprès de matriculació. Si aquesta persona ha fet una sol·licitud dins aquesta convocatòria d'ajuts serà suficient indicar el seu nom i número de DNI i s'incorporarà aquesta documentació d'ofici.
- En el cas de haver-hi algun membre amb un grau de dependència 2, s’ha de presentat el certificat que ho indiqui.
- En el cas d’al·legar alguna de les situacions familiars que s’especifiquen en el punt setè del barem de puntuació, s'ha de presentar la documentació següent o qualsevol altra que ho demostri:
a) Estudiant o membre del nucli familiar discapacitat: certificat emès per l'organisme competent en el qual figuri el grau de discapacitat.
b) Família nombrosa: còpia del carnet de família nombrosa. En el cas que s'hagi emès pel Consell Insular de Menorca s'ha d'indicar a l'imprès de sol·licitud i no és necessària la seva presentació.
c) Família monoparental o situació de viduïtat major a un any: còpia del llibre de família. - En cas de situació d'atur s'ha de presentar un certificat o un altre document oficial en què figurin les dades següents:
a) Que està en situació d'atur.
b) Període durant el qual ha estat en aquesta situació.
c) Si és perceptor de prestació per atur o un altre subsidi i quin és l'import mensual que es percep.

S'eximeix de presentar qualsevol documentació si aquesta ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas, s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: AMB CITA PRÈVIA Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: NOU TERMINI fins el 10 de juliol de 2020
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al tauler d'edictes
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: