Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a la promoció de l'activitat fisica per a la gent gran i l'activitat fisica adaptadaDarrera modificació: 31/10/2019Objecte del Tràmit: L’objecte de les ajudes és crear una línia específica d’ajudes destinades als ajuntaments per la promoció de l’activitat física per a gent gran i l’activitat física adaptada durant l’any 2019.
La finalitat d’aquestes ajudes és assolir els objectius de la política esportiva insular prioritzant l’accés a l’activitat física i l’esport d’aquells sectors de la població que, per raons d’edat o de capacitats, tenen més dificultats i als quals pot beneficiar la realització d’activitat física.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser-ne beneficiaris els ajuntaments de l'illa de Menorca que en el seu programa esportiu municipal ofereixin com a promotors directes o facilitin alguna de les activitats esmentades en el punt tercer d'aquestes bases.
 
Requisits a complir: 3.1. Poden ser objecte de subvenció les activitats següents:
-Activitat física per a gent gran
-Activitat física adaptada a les persones amb alteracions psíquiques, sensorials o motrius
S’exclouen d’aquestes ajudes les activitats compreses en el Programa Moviments, activitat física per als usuaris de les residències geriàtriques i els centres de dia de Menorca.
3.2. Les activitats subvencionades han de tenir una durada continuada mínima de 3 mesos dins l’any 2019.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
A) Documentació administrativa general:
a. Nom de la persona que sol·licita l’ajut en representació de l’entitat:
-Càrrec que ocupa dins l’entitat.
-Fotocòpia del DNI (tret que ja consti als arxius del CIM, la qual cosa s'ha de fer constar expressament).
b. Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (CIF).
c. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques que es recullen en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), en la qual consta l'apartat d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 11 f) darrer paràgraf TLS, el model de la qual s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases. (Annex 1).
d. Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament. (Annex 2).
e. Declaració de les ajudes rebudes (inclosa en la sol·licitud).
f. Certificat de sol·licitud de l’ajut acordat per l’òrgan competent de l’ajuntament.
g. Certificat d'Intervenció on consti que hi ha consignació pressupostària suficient per dur a terme les activitats que són objecte d'aquesta convocatòria per a l'any 2019.
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b) i d) si ja consta en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud i especificar l’expedient on figura.

B) Documentació tècnica requerida per a la concessió dels ajuts
a. Formulari/s de sol·licitud degudament emplenat/s (imprès núm. 2) segons el model facilitat pel Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports.
b. Memòria tècnica i econòmica de l'any 2019, és a dir de la temporada esportiva 2018-2019 i de la temporada esportiva 2019-2020 (en cas que no sigui el mateix) de cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajuda.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 10 de desembre de 2019
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: