Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per al 2021Darrera modificació: 26/03/2021Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s’emmarquen en la responsabilitat que té el Consell Insular de Menorca, com a institució pública de les Illes Balears, en la normalització de la llengua catalana en el seu àmbit territorial, d’acord amb els objectius que fixa el Pla estratègic de subvencions de l’any 2020 i d’acord amb els articles 4.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (“Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”) i 4 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears (“Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana”).
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a l’edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d’autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.
El suport a què es refereix el paràgraf anterior té la finalitat d’interès públic de fomentar l’ús social de la llengua catalana mitjançant la promoció de la publicació de llibres, música i vídeos en català, a fi d’assegurar l’oferta de productes culturals en aquesta llengua i potenciar la llengua oficial i pròpia de Menorca en aquest àmbit, d’acord també amb les competències que atribueix l’Estatut d’autonomia als consells insulars, entre les quals hi ha el foment i difusió de la creació i la producció musical, audiovisual i literària (art. 70.18).

Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a les actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana en els establiments, entre el seu personal i en els serveis que ofereixen les empreses de Menorca.
Aquests ajuts tenen la finalitat d’interès públic d’estendre l’ús del català en les activitats socioeconòmiques, de manera que esdevengui llengua habitual de treball, de la retolació, dels productes, de l’etiquetatge, dels serveis i de l’atenció al públic.

Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport als promotors d'entitats i clubs esportius dels diferents municipis de l’illa per al foment de l’ús de la llengua catalana en la seva activitat i en els serveis que ofereixen.
Aquests ajuts tenen la finalitat d’interès públic d’estendre l’ús del català en les activitats esportives.

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a les entitats que duguin a terme activitats de dinamització lingüística o amb objectius lingüístics entre els seus associats o adreçades a la població de Menorca, així com a les que despleguin plans interns de normalització lingüística.
Aquests ajuts tenen la finalitat d’interès públic d’avançar en el procés de normalització de la llengua catalana com a llengua pròpia de Menorca amb la implicació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament d’accions encaminades a assolir el ple reconeixement dels drets lingüístics dels catalanoparlants en els diferents àmbits i les activitats de la vida social de l’illa.
 
Requisits a complir: Veure les bases de la convocatòria.
 
Documentació a presentar: A) Documentació administrativa general
a) Si el sol·licitant és persona física, DNI.
b) Si és persona jurídica, escriptura o document de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, degudament inscrit en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitat de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi el DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix hauran de designar un únic representant i un únic domicili o adreça electrònica als efectes de notificacions.
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, cal acreditar-ne la representació.
e) Document d’identificació fiscal (NIF o CIF) del sol·licitant, així com NIF del representant, si s’escau.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que podran substituir-se per la declaració responsable a què es refereix l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’han d’aportar les corresponents certificacions (annex 3).
g) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ho haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca (annex 2).
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat (annex 5).
j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 4).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), d), e) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana
a) Projecte específic de l'edició prou desenvolupat per poder valorar l’estil i la qualitat de l’obra o bé memòria i una còpia del llibre, CD, DVD, etc., si ja ha estat publicat. Cal presentar, com a mínim, un capítol del llibre o una part de l’obra que permeti fer-ne la valoració d’acord amb els criteris establerts. S'ha d'especificar la tirada prevista (nombre d'exemplars o còpies), si s’escau, així com el nombre de pàgines en el cas de llibres i la durada en el cas de música i vídeos; per a edicions digitals i audiovisuals en línia cal indicar el nombre de visualitzcions o descàrregues a la data de lliurament de la sol·licitud.
També cal incloure en aquest apartat una breu descripció de la trajectòria de l’autor de l’obra, a l’efecte de valorar el projecte d’acord amb els criteris de la base setena. Així mateix, cal especificar el número de dipòsit legal o declaració que s’ha fet el tràmit per sol·licitar-lo en el cas que l’obra estigui obligada a dur-ne.
b) Pressupost detallat de l'activitat. El pressupost ha de detallar despeses d’impressió, enregistrament, producció, així com altres despeses com correcció, il·lustració, etc. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
c) Certificat d’empadronament en algun municipi de Menorca en el cas que el sol·licitant sigui persona física.

Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa
a) Projecte específic de l'actuació: fotografia, dibuix o esbós del rètol que es vulgui instal·lar o mostra del material imprès que es vulgui editar.
b) El text, escrit en llengua catalana, que figurarà al rètol o al material per al qual es demana l’ajut.
c) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme l’actuació. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
d) Còpia de la llicència d’instal·lació de rètol o de la sol·licitud de la llicència tramitada davant l’ajuntament corresponent (si s’escau).

Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu
a) Projecte específic de l'actuació: fotografia, dibuix o esbós del rètol que es vulgui instal·lar o mostra del material imprès que es vulgui editar.
b) El text, escrit en llengua catalana, que figurarà al rètol o al material per al qual es demana l’ajut.
c) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme l’actuació. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
d) Còpia de la llicència d’instal·lació de rètol o de la sol·licitud de la llicència tramitada davant l’ajuntament corresponent (si escau).

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu
a) Projecte específic de l'actuació: descripció de l’acció o accions que es volen desplegar de manera que permeti valorar-les d’acord amb la l’apartat corresponent de la base 7. El projecte ha de detallar com a mínim els agents executors, l’àmbit territorial d'actuació, els destinataris de les accions i el calendari previst.
b) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.

D’acord amb l’article 28.3 i 53.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de la Llei 39/2015).

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 30 de juny de 2021
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases dels ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 1)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 2)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 3)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 4)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 3)
Document de designació de dades bancàries
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 5)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 6)