Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenilsDarrera modificació: 20/03/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte dels ajuts és donar suport ales entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, la promoció del voluntariat, així com col·laborar amb les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves durant tot l'any de la convocatòria.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Línia de subvencions per a projectes d'activitats.
Les activitats subvencionables han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents:
- Fomentar l'associacionisme juvenil i la participació activa dels joves i les joves en la societat menorquina.
- Promoure el voluntariat juvenil.
- Afavorir la participació del jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitat pedagògica.
- Promoure serveis d'interès general per a la població juvenil.
- Assegurar una oferta diversificada i àmplia d'activitats socioculturals per al jovent, accessible independentment del municipi de residència.
- Impulsar noves propostes d'oci nocturn lliure del consum d'alcohol i d'altres drogues adreçades al jovent, inclusives per als joves menors d'edat.
- Promoure l'educació en valors a través de les activitats juvenils, amb atenció especial a la dimensió de gènere.
- Afavorir la integració social i cultural del jovent, incloent-hi el jovent amb discapacitat, immigrats o en situació de risc social, a fi de millorar el coneixent de la realitat cultural de Menorca i la cohesió social.

La línia de subvencions per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils té com a finalitat promoure l'associacionisme juvenil i facilitar a la gent jove l'autogestió de les entitats.
 
Requisits a complir: Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds de l'any de la convocatòria en
el Cens Insular o Balear d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, i que realitzin activitats i serveis a la joventut de Menorca dins l'any de la convocatòria.
S'hi poden presentar també les seccions juvenils constituïdes per un grup de joves d’una associació sense ànim de lucre, que tenguin autonomia funcional, capacitat d’autoorganitzar-se per fer la seva tasca i autonomia econòmica respecte de l'entitat a la qual pertanyen, que en depenguin tant fiscalment com legalment. Aquestes seccions juvenils han d'estar inscrites en el Cens Insular o Balear d'Entitats Juvenils i d'Entitats

Prestadores de Serveis a la Joventut.
Poden ser beneficiàries de subvenció per a les activitats, les entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut que estiguin integrades en una fundació que s’hagi constituït amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell Insular de Menorca, o el patrimoni fundacional de la qual, amb caràcter de permanència, estigui format en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per l’Administració insular, sempre que compleixin els requisits dels beneficiaris prevists en aquesta clàusula setena i també els requisits i les condicions prevists en la base quarta (Activitats subvencionables: requisits i condicions).
No obstant, aquestes entitats juvenils o prestadores de serveis a la joventut no poden en cap cas ser beneficiàries de subvenció per a manteniment i funcionament de l'entitat.
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El personal de l'entitat en contacte habitual amb menors, a l'hora de dur a temes les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, ha de disposar d'un certificat que acrediti la manca de delictes de naturalesa sexual, en compliment del que estableix la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, que recullen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.
 
Documentació a presentar: 8.1. La sol·licitud l'ha de signar la persona que exerceixi la representació legal de l'entitat.
8.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.
8.3. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
8.3.1. Documentació administrativa general
Còpia del document d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant (NIF o CIF).
Còpia de l’escriptura de constitució o modificació dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
Acreditació de la representació de l'entitat.
Còpia del DNI/NIF de la persona representant legal de l'entitat.
Acord de l'òrgan competent per a sol·licitar els ajuts.
Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social (annex II).
Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex III).
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), b), c) d) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular i no hi hagi hagut cap canvi respecte al darrer any. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I).

8.3.2. Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
8.3.2.1. Línia de subvencions per a projectes d'activitats
a) Descripció detallada de les activitats juvenils per a les quals es demana l'ajut, signada per la persona responsable de l'entitat i d'acord amb el model que s’adjunta com a annex IV, que es podrà ampliar amb documentació complementària. Cal incloure-hi el pressupost anual, detallat i desglossat, de les activitats juvenils per a les quals es demana l'ajut.
Aquest pressupost ha de preveure tant els ingressos com les despeses, tenint en compte també els ingressos que es prevegi que es puguin produir derivats de les mateixes activitats juvenils, l’aportació de l’entitat i les ajudes o altres aportacions sol·licitades, concedides o rebudes d'altres institucions.
8.3.2.2. Línia de subvencions per al manteniment i el funcionament de les entitats
a) Descripció de les activitats de manteniment i funcionament de l'entitat signada per la persona responsable de l'entitat, d'acord amb el model que s’adjunta com a annex V, que es podrà ampliar amb documentació complementària. Cal incloure-hi el pressupost anual, detallat i desglossat, de les despeses de manteniment i funcionament per a les quals es demana l'ajut. Aquest pressupost ha de preveure tant els ingressos com les despeses, tenint en compte també els ingressos que es prevegi que es puguin produir arran de les mateixes activitats juvenils, l’aportació de l’associació i les ajudes sol·licitades o concedides per altres institucions.
b) Certificat de l'entitat, emès pel secretari o la secretària amb el vistiplau del/de la president/a, dins el període de presentació de la sol·licitud, relatiu a la llista de les persones associades, fent constar només les inicials del nom i els llinatges, i les dates de naixement, i relatiu també als membres de la junta directiva, fent constar els càrrecs, les inicials del nom i els llinatges i les dates de naixement. Aquestes dades s'han de referir al 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria.
c) Relació del personal contractat dins l'any de la convocatòria. S’ha d’indicar si és personal propi contractat directament per l’entitat o mitjançant un contracte de serveis amb una altra entitat o empresa, així com la despesa que representa per a l'entitat.
Cal especificar la durada i categoria del contracte i el tipus de jornada. Per a la corresponent valoració, s’ha d'adjuntar també la documentació següent:
c.1. Copia del contracte laboral de cadascuna de les persones contractades, o contracte per prestació de servei.
d) Per cadascuna de les persones voluntàries que participin en el manteniment i funcionament de l'entitat, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
d.1. Acord d'incorporació, segons el que preveu la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, en el qual constin les hores de dedicació mensuals.
d.2. Relació de funcions que desenvolupa.
d.3. Assegurança que cobreixi el risc d'accidents i malalties derivats de l'activitat voluntària.
8.4. D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).
D'acord amb l'art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: ---
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: ---
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 19 d'abril de 2018
Terminis del Consell Insular: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i correu ordinari
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria dels ajuts per a les activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les associacions juvenils 2018
Bases de la convocatòria dels ajuts per a les activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les associacions juvenils
Model de sol·licitud d'ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat
Annex 2 Model de declaració responsable de compliment de les condicions de beneficiari (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 3 Document de designació de dades bancàries
Annex 4 Descripció de les activitats juvenils per a les qual es demana l'ajut (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 5 Descripció de les activitats de manteniment i de funcionament de l'entitat (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 6 Memòria de les activitats juvenils per a les qual s'ha demanat l'ajut (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 7 Memòria de les activitats de manteniment i de funcionament de l'entitat per a les quals es demana l'ajut (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 8 Memòria econòmica. Relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts del CIM per a entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut (activitats)
Annex 9 Memòria econòmica. Relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts del CIM per a entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut (manteniment i funcionament)
Annex 10 Model d'acceptació / renúncia a la subvenció de la concessió d’ajuts del CIM per a entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut
Annex 11 Logotip
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS