Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de MenorcaDarrera modificació: 26/11/2020Objecte del Tràmit: L’objecte dels ajuts és donar suport a les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, la promoció del voluntariat, així com col·laborar amb les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves durant tot l'any de la convocatòria.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.
 
Requisits a complir: 2.1. Línia de subvencions per a projectes d'activitats.
Les activitats subvencionables han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents:
- Fomentar l'associacionisme juvenil i la participació activa dels joves i les joves en la societat menorquina.
- Promoure el voluntariat juvenil.
- Afavorir la participació del jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitat pedagògica.
- Promoure serveis d'interès general per a la població juvenil.
- Assegurar una oferta diversificada i àmplia d'activitats socioculturals per al jovent, accessible independentment del municipi de residència.
- Impulsar propostes d'oci nocturn lliure del consum d'alcohol i d'altres drogues, adreçades al jovent, inclusives per als joves menors d'edat.
- Promoure l'educació en valors a través de les activitats juvenils, amb atenció especial a la dimensió de gènere.
- Afavorir la integració social i cultural del jovent, incloent el jovent amb discapacitat, immigrat i/o en situació s de risc social, millorant el coneixement de la realitat cultural de Menorca i la cohesió social.

2.2. La línia de subvencions per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils té com a finalitat promoure l'associacionisme juvenil i facilitar a la gent jove l'autogestió de les entitats.

 
Documentació a presentar: 8.3. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
8.3.1. Documentació administrativa general (comú a les dues línies)
a) Document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant (CIF).
b) Escriptura de constitució o modificació, si n'és el cas, i/o estatuts, inscrits en el registre corresponent.
c) Acreditació de la representació de l'entitat.
d) DNI/NIF de la persona representant legal de l'entitat.
e) Si resulta necessari de conformitat amb els estatuts, acord de l'òrgan competent per a sol·licitar els ajuts.
f) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social (declaració emesa en base b l'article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros. i inclosa en l'annex I)
g) Declaració responsable, d'acord amb el model de l'annex II d'aquestes bases, signada pel representant legal de l'entitat de no estar sotmès a cap de les següents circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques, recollides en l'art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i en el supòsit de tractar-se d'una associació, de no trobar-se sotmesa a cap de les causes de prohibició recollides en l'article 4, apartats 5 i 6, de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d'associació, ni tampoc en un procediment de suspensió del procediment d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació de l'article 30.4 de l'esmentada Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.
h) Document de designació de compte bancari de l'entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex III).
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletrs a, b, c, d i h, en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular i continuïn vigents. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I).

8.3.2. Documentació específica requerida per la línia de subvencions per activitats juvenils
a) Memòria d'actuació, signada per la persona representant de l'entitat, justificativa del compliment dels requisits i condicions imposades per a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats juvenils realitzades, els resultats obtinguts i el detall dels ingressos i els costs de les activitats (s'ha de complimentar el model de l'annex IV) En el supòsit de què l'activitat no s'hagués materialitzat completament, s'haurà d'acreditar degudament que la manca d'execució ha estat conseqüència directa de les mesures adoptades pels poders públics per combatre l'alerta sanitària generada per la COVID-19 o per afrontar la situació de crisi econòmica, d'acord amb el previst a l'art. 25.3.e) de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
b) Memòria econòmica, signada pel representant de l'entitat, amb la descripció del pressupost de l'activitat amb tots els ingressos i despeses realitzades, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. (Annex V)

8.3.3. Documentació específica requerida per la línia de subvencions per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils
a) Descripció de les activitats de manteniment i funcionament de l'entitat signada pel representant legal de l'entitat, emplenant el model que s'adjunta com a annex VI, que es podrà ampliar amb documentació complementària, amb inclusió del pressupost anual, detallat i desglossat de les despeses de manteniment i funcionament per les que es demana l'ajut. Aquest pressupost ha de preveure tant els ingressos com les despeses, tenint en compte també els ingressos que es prevegi que es puguin produir per part de les mateixes activitats juvenils, l'aportació de l'associació i les ajudes sol·licitades i/o concedides per altres institucions.
b) Certificat de l'entitat, emès pel/per la secretari/a amb el vist-i-plau del/de la president/a, relatiu al número de b socis/es d'entre 14 anys complerts i 30 anys sense complir; així com del número de membres de la junta directiva d'entre 14 anys complerts i 30 anys sense complir. Aquestes dades han d'estar referides al 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria.
Les seccions juvenils d'associacions que tinguin autonomia funcional, capacitat d'autoorganitzar-se per fer la seva tasca i autonomia econòmica respecte de l'entitat a la qual pertanyen, han de presentar aquest certificat relatiu a les persones associades i als membres de la junta directiva de la secció juvenil.
c) Certificat de l'entitat, emès pel/per la secretari/a amb el vist-i-plau del/de la president/a, relatiu a al número d'hores de dedicació a les tasques de manteniment i funcionament de l'entitat. S'inclourà tant la dedicació del personal propi contractat directament per l'entitat com mitjançant un contracte de serveis amb una altra entitat o empresa. S'especificarà la durada i categoria dels contractes i el tipus de jornada, la despesa que representa per l'entitat sol·licitant de l'ajut i les hores de dedicació d'aquest personal a tasques de manteniment i funcionament. Per a la corresponent valoració s'ha d'adjuntar al certificat el contracte laboral de cadascuna de les persones contractades, o contracte per prestació de servei.
d) Als efectes de què es valorin les hores de dedicació del personal voluntari:
d.1. Certificat de l'entitat, emès pel/per la secretari/a amb el vist-i-plau del/de la president/a dins el període de presentació de la sol·licitud, acreditatiu de les hores de dedicació i les funcions desenvolupades per cadascuna de les persones voluntàries que participin en el manteniment i funcionament de l'entitat, segons el previst a la base 9.2.5.
d.2. Assegurança que cobreixi el risc als quals puguin estar exposades les persones voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: ---
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: ---
Per FAX (només informació): ---
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins l'11 de desembre de 2020
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i notificació electrònica
 
Marc Legal: 1. Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
6. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria dels ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca
Bases de la convocatòria dels ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca
Annex 2 Model de declaració responsable de compliment de les condicions de beneficiari de subvencions públiques
Annex 3 Document de designació de dades bancàries
Annex 4 Memòria de les activitats juvenils
Annex 5 Memòria econòmica. Relació nominativa de les despeses de la concessió d'ajuts per a la realització d'activitats juvenils
Annex 6 Descripció de les activitats de manteniment i funcionament de l'entitat
Annex 7 Memòria de les activitats de manteniment i de funcionament de l'entitat
Annex 8 Memòria econòmica. Relació nominativa de les despeses de la concessió d'ajuts per a manteniment i funcionament de l'entitat
Annex 9 Model d'acceptació / renúncia a la subvenció
Annex 10 Logotip
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico