Beques per a la realització d'estudis fora de MenorcaDarrera modificació: 01/04/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és la concessió de beques per a la realització d'estudis fora de Menorca per al curs 2018-2019.

La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar les famílies i els estudiants menorquins que estudien fora de la nostra illa, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats i facilitar el seu accés als ensenyaments universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior, als ensenyaments artístics superiors i estudis no reglats superiors, sempre que aquests últims es realitzin a institucions de reconegut prestigi.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: En poden ser beneficiaris els estudiants que al llarg del curs acadèmic 2018-2019 duen a terme estudis que compleixen els requisits que s’especifiquen en aquestes bases i que requereixen l'estada prolongada (mínim 4 mesos) fora de Menorca.

Així mateix, els sol·licitants han de tenir el domicili familiar a Menorca i han d’haver realitzat almenys un curs acadèmic a la nostra illa abans d’iniciar estudis a fora.
 
Requisits a complir: 1. Els estudis per als quals es pot sol·licitar ajut són:
a) estudis universitaris: de grau, primer i segon cicle, màster, doctorat o altres estudis de postgrau
b) de formació professional de grau mitjà o superior
c) ensenyaments artístics superiors
d) altres estudis, sempre que aquests es realitzin a institucions de reconegut prestigi i es demostri haver fet estudis previs relacionats en la matèria
2. S’han de realitzar fora de Menorca i han de requerir una estada mínima de 4 mesos fora de l’illa.
3. En els apartats anteriors a), b) i c) s’ha de tractar d’estudis presencials a centres oficials reconeguts per l’administració educativa i que s’encaminin a l’obtenció d’un títol oficial amb validesa acadèmica o professional. En l'apartat d) poden ser estudis no oficials i serà la comissió avaluadora la que valorarà la seva inclusió a la convocatòria.
4. En queden exclosos els estudis a distància, en línia o virtuals i els que es puguin realitzar presencialment a Menorca.

 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

1. Còpia del DNI del/de la sol·licitant.
2. Certificat de convivència, emès per l'ajuntament corresponent, on figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar.
3. Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF de l’any 2018 referida als ingressos de l’any 2017 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys a 31 de desembre de 2017. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF de 2017. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml).
4. En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o en cas de que no existeixi els esmentats documents declaració jurada del sol·licitant on s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import.
5. En el cas d'un estudiant que tingui un contracte de treball de 15 hores setmanals o més durant el curs 2018-19, còpia del contracte i de la vida laboral.
6. Expedient acadèmic
- Expedient acadèmic del curs 2017/18 o del darrer curs realitzat, en el qual ha de figurar la relació de totes les assignatures a les quals s'havia matriculat amb les qualificacions obtingudes.
- En el cas d'alumnes de primer curs s'han de presentar les notes de la prova que dóna accés als estudis que es volen cursar.
- Els alumnes de 1r curs de màster han de presentar l’expedient de carrera amb la mitjana ponderada.
- En el cas de no haver realitzat estudis en el curs 2017-18 s'ha de presentar una declaració sobre quins són els darrers estudis als quals s'ha matriculat.
7. Còpia de l’imprès de matriculació del curs 2018-2019. En el cas que es faci la matrícula per mitjans telemàtics, s’ha d’acompanyar de còpia del justificant de l’abonament bancari. En cas de no fer la matrícula completa a l'inici del curs, s'han de presentar els justificants de les posteriors matriculacions en el moment de disposar-ne.
8. En el cas d'alumnes que realitzin altres estudis a institucions de reconegut prestigi han de presentar el seu currículum.
9. En el cas que al nucli familiar hi hagi alguna altra persona que realitzi estudis fora de l'illa s'haurà de presentar la documentació indicada als apartats 6 (expedient acadèmic) i 7 (imprès de matriculació). Si aquesta persona ha fet una sol·licitud dins aquesta convocatòria d'ajuts serà suficient indicar el seu nom i número de DNI i s'incorporarà aquesta documentació d'ofici.
10. En el cas de haver algun membre amb un grau de dependència 2, s’haurà de presentat el certificat que ho indiqui.
11. En el cas d’al·legar alguna de les situacions familiars que s’especifiquen en el punt quart del barem de puntuació, s'ha de presentar la documentació següent o qualsevol altra que ho demostri:
- Estudiant o membre del nucli familiar discapacitat: certificat emès per l'organisme competent en el qual figuri el grau de discapacitat.
- Família nombrosa: còpia del carnet de família nombrosa. En el cas que s'hagi emès pel Consell Insular de Menorca s'ha d'indicar a l'imprès de sol·licitud i no és necessària la seva presentació.
- Família monoparental o situació de viduïtat major a un any: còpia del llibre de família.
- Variacions econòmiques evidents entre l'any fiscal anterior i l'actualitat: s'han de justificar els ingressos corresponents a l'any 2017 i els del moment de presentar la sol·licitud per poder calcular-ne la variació.
En cas de situació d'atur s'ha de presentar certificat o un altre document oficial en què figurin les dades següents:
1) Que està en situació d'atur.
2) Període durant el qual ha estat en aquesta situació.
3) Si és perceptor de prestació per atur o un altre subsidi i quin és l'import mensual que es percep.
12. Document de designació de compte bancari degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària.
13. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca. Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud.
14. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud.

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats 1, 11 i 12 si aquesta ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas, s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c) de l’LPACAP, les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).

D'acord amb l'art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 30 d'abril de 2019 - 30 dies des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'edictes del CIM
 
Marc Legal: - Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Les sol·licituds i tota la documentació que s'adjunti a les mateixes s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d'acord amb les següents indicacions:

a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015

b) També la poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la Seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

c) Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.

B. Els sol·licitants han d'emplenar totes les dades que figuren en el full de sol·licitud. A l’efecte de puntuació només es valoraran aquestes, les quals s'hauran de justificar amb la documentació necessària.


NOVETAT: AQUEST ANY LA SOL·LICITUD TAMBÉ ES POT PRESENTAR ON-LINE (AMB ACCÉS AMB PIN CIUTADÀ O CERTIFICAT/DNI ELÈCTRÒNIC) AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.carpetaciutadana.org/cime/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=SBEFM 


Documents Relacionats:
 
 
 
Dipòsit legal de Menorca Dipòsit legal de Menorca Posem al teu abast el servei de sol·licitud telemàtica de números de Dipòsit Legal de Menorca.
Fons Menorquí de Cooperació Fons Menorquí de Cooperació Associació sense ànim de lucre centrada en projectes de cooperació al desenvolupament.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
UIMIR UIMIR UIMIR
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Revista Àmbit Revista Àmbit El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca estalviarà 48.000 euros durant la present legislatura, mitjançant la transformació de la Revista Àmbit, que edita l'esmentat Departament, de format paper a format digital.
Salut jove Salut jove
Xarxa de Biblioteques de Menorca Xarxa de Biblioteques de Menorca La Xarxa de Biblioteques de Menorca està formada per les biblioteques municipals i altres biblioteques d’accés públic.
Agenda Menorca Agenda Menorca A través d’aquest web el Consell difon l'activitat cultural que té lloc a Menorca. Entra-hi.
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Web de l'IME Web de l'IME L’IME és un organisme autònom del Consell destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura menorquina.
Portal de Cultura Portal de Cultura Amb aquest portal web el Consell de Menorca pretén apropar la informació de caire cultural a la ciutadania
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS