3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments TurísticsDarrera modificació: 22/05/2018

Tramitar

Objecte del Tràmit: La comunicació prèvia de les modificacions de les dades que conformen el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics dels establiments i activitats que s’hi troben inscrits.

A mode enunciatiu, les principals dades que són objecte de modificacions i s’han de comunicar són: el canvi d’explotador, el canvi propietari, el canvi de comercialitzador, el canvi de denominació, el canvi domicili, el canvi de categoria d'hotels i apartaments, la modificació del nombre de places, etc.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
 
Requisits a complir:
- Disposar de les llicències i permisos corresponents i complir la normativa que li és d’aplicació, si escau.
- Si les modificacions tenen caràcter essencial i amb les comprovacions posteriors se’n desprèn la falsedat o inexactitud de la comunicació es pot suspendre l’activitat en els termes de l’article 23.4 de la Llei 8/2012.
 
Documentació a presentar:
La documentació a presentar per als principals tràmits és:

MODIFICACIÓ DE PLACES (establiments allotjament)

Hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament i apartaments turístics:
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l'expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Acreditació del compliment dels articles 88 o 89 de la Llei 8/2012
D) Informe descriptiu de l'establiment, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
E) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe degudament signat per tècnic competent
F) Acreditació del pagament de la taxa corresponent A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

Turisme d’interior:
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d’acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l'expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Documentació tècnica que justifiqui l'habitabilitat de les noves places turístiques sol·licitades
D) Informe descriptiu de l'establiment, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun. Antiguitat de les edificacions
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
E) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe degudament signat per tècnic competent
F) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

Medi rural (agroturisme i hotel rural):
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d’acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l'expedient: Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Documentació emesa per entitat oficial que acrediti la legalitat dels edificis on es fa l'ampliació de places així com la seva antiguitat
D) Documentació tècnica que justifiqui l'habitabilitat de les noves places turístiques sol·licitades
E) Informe descriptiu de l'establiment, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent: -Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun. Antiguitat de les edificacions en el cas de turisme rural
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
F) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe, degudament signat per tècnic competent
G) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

CANVI DE CATEGORIA (establiments allotjament)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
C) Qüestionari d’autoavaluació referent a la qualificació de la categoria de l’establiment.
D) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

MODIFICACIÓ PLACES (oferta restauració)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
C) Informe descriptiu de l’establiment de restauració, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent: - Nom, adreça, grup i, si escau, número de registre - Nombre de places en sala, barra i terrassa, amb menció expresa que la capacitat màxima es correspon amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
- Descripció de les zones comunes, amb la ubicació, superfície i nombre d’aquestes, serveis higiènics generals, menjadors, cuines, magatzems, cellers, cambres frigorífiques, instal·lacions, etc. , i dels serveis que s’hi ofereixen
D) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe, degudament signat per tècnic competent (s'haurà d'incloure totes les terrasses existents propietat del local)
E) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

CANVI DE TITULAR (propietari i explotador)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Copia del DNI o CIF de l’explotador o propietari
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
D) En el cas de canvi de propietari, documentació acreditativa que justifiqui l'esmentat canvi
E) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

CANVI DE TITULAR (comercialitzador)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Copia del DNI o CIF del comercialitzador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
D) En el cas de comunicar el canvi d'un comercialitzador que no està inscrit a Turisme, a més s'haurà d'ajuntar la Declaració responsable d’inici de l’activitat turística de comercialitzador- (veure tràmit núm. 3528)
E) En cas de que el comercialitzador sigui aliè a la propietat, s'ha de presentar document de consentiment per a la comercialització turística

CANVI DE DENOMINACIÓ:
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l’expedient: còpia del DNI o CIF del propietari i/o de l’explotador.
C) Si no consta a l’expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
D) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

ALTRES MODIFICACIONS DE DADES
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l’expedient: còpia del DNI o CIF del propietari i/o de l’explotador.
C) Si no consta a l’expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
D) Documentació acreditativa del canvi que es comunica (si escau)
E) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: A qualsevol dels llocs prevista a l’article 38 de la Llei 30/1992.
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la comunicació prèvia de modificació de dades i documentació requerida.

Terminis de ciutadà: Quan es produeixi una modificació.
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Taxes corresponents segons l’ordenança fiscal.
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:

 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS